Главная >  Инжиниринг 

 

Перелік найбільш типових ризиков.

 

Всі ризики поділяються на дві категорії, до першої відносяться ті на які підприємство, щодо якого виник ризик вплинути не може, до другого відносяться ризики які в тій чи іншій степені підконтрольні підприємству. Одночасно всі ризики є прогнозовані, а тому прогнозування виникнення ризику є найбільш ефективним засобом бородьби з ним. В наведеній таблиці показані найбільш типові негативні ситуації щодо діяльності комунальної енергосервісної компанії, а також запропоновані схеми їх усунення чи мінімізації впливу. Слід зазначити що фаховий рівень спеціалістів, які повинні працювати в ЕСКО, повинен давати можливості прогнозувати виникнення ризикової події, вчасно знаходити шляхі усунення або мінімізації ризику. Тому пропонується визначити відповідальних осіб за прогнозування та усунення ризиків, як з числа працівників ЕСКО так і з числа працівників зацікавлених органів в ефективній діяльності товариства.

 

Вірогідність появи

 

Ризик (ризикова подія)

 

Потенційно можливі заходи з усунення ризику

 

Відповідальний за своєчасне усунення ризику

 

Реструктуризація чи реорганізація (теплопостачаючого підприємства)

 

1

 

Керівництво КТП “Комуненергія”, КП “Міськсвітло”, обласної державної адміністрації, муніципалітету, ЕСКО

 

середня

 

2

 

Прийняття рішень місцевих органів влади про мораторій на реструктуризацію чи реорганізацію теплопостачаючого підприємства на термін реалізації проекту

 

низька

 

Після реалізації енергозберігаючих заходів на об'єктах фактичний рівень економії енергії та витрат виявиться меншим за очікуваний або буде відсутній взагалі

 

технічний менеджер

 

працівникі ЕСКО: енергоменеджер,

 

встановлення різноманітних штрафних санкцій за недотримання планових показників проекту чи відхилення від заданих значень;

 

персоніфікація відповідальності за кожним виконавцем по кожному етапу реалізації енергозберігаючих заходів та по кожному елементу конструкції. Керівником підприємства має бути сформована чітка ланка відповідальних осіб від енергоаудиту, проектування та постачання до монтажних, будівельних та пусконалагоджувальних робіт. Діяльність даних спеціалістів повинна бути належним чином організована та узгоджена, щоб прийняття рішень між ними відбувалося шляхом консенсусу інтересів та реалізувався механізм обов'язкового повноцінного інформаційного забезпечення між ними;

 

високий рівень підготовки проекту та використання мінімальних показників економії ресурсів в ході реалізації проектних рішень;

 

попереднє резервування капіталовкладень у достатньому розмірі та усунення непередбачуваних подій в ході реалізації енергозберігаючих заходів;

 

3

 

враховуючи, що основною складовою витрат на енергозберігаючі заходи є витрати на обладнання та устаткування, слід проводити систематичну диверсифікацію постачальників, зменшення посередницької ланки між виробником та енергосервісною компанією, укладання між виробником та енергосервісною компанією взаємовигідних довгострокових договорів на взаємовигідній основі (пільги, знижки, першочерговість поставок обладнання). Для реалізації даного заходу на підприємстві має бути створений відділ матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) чи конкретна служба з делегуванням їй цілого комплексу повноважень та відповідальності по поставці енергозберігаючого обладнання, матеріалів та устаткування. Для забезпечення ефективної та результативної діяльності даним відділом повинна широко використовуватись логістика та схеми і моделі математичного програмування

 

висока

 

Енергосервісна компанія немає замовлень на виконання робіт (повна або часткова відсутність попиту на послуги ЕСКО)

 

Практично всі види заходів щодо усунення даного ризику реалізуються через впровадження комплексу маркетингу на підприємстві. Він повинен включати такі моменти:

 

Працівникі ЕСКО Адміністративний менеджер, маркетінг-менеджер, енергоменеджер

 

окреслення основних потреб споживачів на даному ринку;

 

ринковий аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства;

 

пошук варіантів задоволення основних потреб клієнтів енергосервісної компанії;

 

визначення потенційного кола клієнтів ЕСКО;

 

прогнозування та визначення тенденцій розвитку ринку;

 

вибір ефективної стратегії конкуренції;

 

налагодження зворотного зв'язку з споживачами;

 

розробка та реалізація результативної рекламної компанії;

 

1 формування та корекція стратегії та тактики бізнесу в довгостроковій та середньостроковій перспективі;

 

вибір форм і методів роботи з клієнтами ЕСКО (формування методики роботи та основних принципів системи заохочення та спілкування з споживачами);

 

1 активна участь у різноманітних тендерах, виставках, семінарах та акціях щодо реалізації енергозберігаючих заходів, програмах захисту навколишнього середовища, зменшення викиду парникових газів у атмосферу, боротьба за державне цільове фінансування та можливі податкові пільги для енергозберігаючих компаній.

 

1 проведення продуманої цінової політики та аналіз цінових пропозицій та моделей розрахунків фірм-конкурентів;

 

До інших заходів щодо ліквідації даного виду ризику, слід віднести закріплення місцевими та регіональними органами влади гарантованого річного обсягу енергозберігаючих заходів для підприємств обласного та міського підпорядкування, громадських будівель, будинків з високім рівнем субсидування та інших дотаційних закладів.

 

Даний комплекс запобіжних заходів повинен починатися з створення відділу маркетингу на підприємстві. При цьому не менш важливим моментом є делегування широкого кола повноважень даному відділу. Він повинен відповідати не лише за проведення рекламної кампанії та виконання репрезентативних функцій, але й на відділ маркетингу слід покласти функції щодо пропозицій та моніторингу розробки нових видів продукції, робіт та послуг (реалізація нових енергозберігаючих заходів), формування перспективної стратегії фірми, вибір основних методів реалізації тактичних та оперативних цілей компанії, проведення сегментації ринку за конкретними групами споживачів та вибір методів та схем впровадження існуючих енергозберігаючих заходів.

 

Ризик недостатності фінансових ресурсів для завершення реалізації енергозберігаючих проектів

 

4

 

Директор ЕСКО, Адміністративний менеджер, технічний менеджер

 

середня

 

попереднє резервування капіталовкладень у розмірі достатньому та усунення непередбачуваних подій в ході реалізації енергозберігаючих заходів;

 

Такий ризик усувається детальним опрацюванням проектної документації та поетапним моделюванням процесів реалізації проекту. Для ліквідації даного ризику слід здійснити наступні дії:

 

високий рівень підготовки проекту та використання мінімальних показників економії ресурсів в ході реалізації проектних рішень.

 

розробити схеми альтернативного фінансування проекту;

 

Клієнт ЕСКО не здатний заплатити за енергосервісні послуги

 

5

 

Адміністративний менеджер, юрисконсульт

 

середня

 

· встановлення відповідальності аудиторської фірми (чи власного підрозділу підприємства) за результати поданого ними висновку про фінансовий стан клієнта ЕСКО;

 

Для ліквідації даного виду ризику підприємство може реалізувати наступний перелік заходів:

 

· чітко організоване та продумане договірне регулювання механізму оплати послуг енергосервісної компанії. Гарантування оплати договорів ліквідними основними засобами замовника. Закріплення першочерговості вимог ЕСКО в ході можливого судового розгляду чи протягом процедури банкрутства або реорганізації підприємства-боржника;

 

· широке використання механізму страхування ризиків;

 

· створення на підприємстві спеціалізованого відділу, який би займався контролем за вхідними потоками від постачальників, контролював би вихідні потоки по кожному енергозберігаючому заходу, проводив оцінку планових та фактичних розрахункових показників капітальних витрат та досягнутого рівня економії енергоресурсів після реалізації проекту, проводив спільно з відділом маркетингу формування та коректування загальної стратегії фірми, здійснював розробку перспективних фінансових планів та програм економічного розвитку підприємства (ЕСКО);

 

· використання лізингових схем у розрахунках;

 

· створення на підприємстві дієздатного юридичного відділу, який би міг самостійно, без залучення додаткових посередників в ході судових та досудових процедур вирішувати питання повернення боргу та сплати штрафних санкцій ЕСКО. Обов'язкова наявність в даному відділі працівників з вирішення господарських спорів, знання ними механізму банкрутства, досудової та судової процедури санації боржника, специфіки ліквідації та реорганізації клієнта ЕСКО.

 

· дослідження потенціалу факторингових фірм регіону, визначення розцінок за послуги та використання їх можливостей при поверненні боргу від безнадійних боржників;

 

6

 

Дані заходи слід здійснювати комплексно, враховуючи їх системний, стратегічно-важливий характер та їх значення як для ЕСКО так і для потенційних споживачів компанії.

 

середня

 

Різко впали або зросли ціни на енергоресурси. В економічному виразі, економія відсутня або не покриває капіталозатрат

 

Даний ризик енергосервісній компанії важко ліквідувати, але у якості запобіжних заходів підприємство повинно закладати проектні резерви, проводити визначення показників інвестиційної привабливості проекту, виходячи з найбільш ймовірного діапазону вартості тих чи інших енергоресурсів. Тобто, основну увагу слід приділити проектним та передпроектним розрахункам та на цій стадії закласти можливі амортизатори настання ризикових подій, потім, вже в ході реалізації проекту, проводити постійну корекцію існуючих проектних значень та зіставляти, відповідно. інвестиційні та фінансові потоки за даним проектом.

 

Енергоменеджер, технічний менеджер, маркетінг-мененджжер

 

7

 

У якості заходів з підвищення енергоефективності бажано пропонувати такі варіанти, які базуються на переході від одного виду енергоносія до найбільш вигідного (дешевого), та найкращим є варіант, який базується на альтернативних джерелах отримання енергії (сонце, вітер, біогаз, термальні джерела енергії, енергія припливів та відпливів, торсіонні поля та інші джерела).

 

низька

 

Рішення законодавчої чи виконавчої влади, яке обмежує діяльність енергосервісної компанії

 

Враховуючи специфічність даного ризику та неможливість впливати на розвиток регулятивних змін на рівні законодавчої та виконавчої влади, найбільш ефективним заходом усунення негативних наслідків його виникнення є систематичний контроль та аналіз за змінами в нормативно-правовому полі та, при виникненні ймовірності виникнення негативних наслідків, заздалегідь вжити заходи щодо їх мінімізації.

 

юрисконсульт, адміністративний менеджер

 

Ризик неотримання необхідної дозвільної документації чи інших необхідних документів для функціонування компанії

 

8

 

Адміністративний менеджер, юрисконсульт

 

низька

 

9

 

Заходами усунення ризику є ретельна підготовка попередньої документації (обладнання), в разі необхідності, звернення до підприємств, які спеціалізуються саме на отриманні таких дозволів.

 

середня

 

Лобіювання посадовими особами власних інтересів та ускладнення з даною метою життя енергосервісній компанії (позапланові перевірки контролюючих та ревізійних органів)

 

Максимальна прозорість та відповідність діяльності енергосервісної компанії вимогам чинного законодавства України. Необхідність систематичного підтвердження позитивного іміджу підприємства, підтримання стосунків з керівниками органів державної влади та управління, утримання кваліфікованого штату комунікабельних працівників, висвітлення діяльності в засобах масової інформації.

 

Директор ЕСКО, Адміністративний менеджер, юрисконсульт, головний бухгалтер, маркетінг менеджер

  

ЗАКАЗНЫЕ ЛИСТЫ. Требования к устройству сбора и. Когенераторные установки — двойн. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ОАО. Россию призывают спасти Киотский протокол.

 

Главная >  Инжиниринг 

0.037