Главная >  Инвестиции 

 

Положення про Департамент альтер. Департамент альтернативних джерел енергії та енергоефективних технологій (далі - Департамент) є структур­ним підрозділом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.
У своїй діяльності Департамент керується Конституцією та Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями НАЕР та цим Положенням.
Департамент очолює директор департаменту, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою НАЕР у встановленому порядку.
На посаду директора Департаменту призначається особа з вищою освітою професійного спрямування, яка має досвід роботи щодо управління персоналом, стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах не менш 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 7 років, або стаж роботи за фахом не менш 10 років.
Директор Департаменту несе відповідальність за виконання покладених на департамент завдань та результати роботи Департаменту.
До складу Департаменту входять відділ науково-технічних робіт; відділ аналізу та експертизи енерго­ефективних проектів; відділ альтернативних та відновлюваних джерел енергії; відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв’язків із ЗМІ.
Структура, штатний розклад і Положення про Департамент затверджується Головою НАЕР.

 

Загальні положення

 

внесення в установленому порядку пропозицій щодо формування єдиної державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження і забезпечення її реалізації;
підготовка пропозицій щодо збільшення частки альтернативних видів палива у балансі попиту та пропонування енергоносіїв;
забезпечення реалізації державної інвестиційної політики;
забезпечення виконання НДДКР;
здійснення інформаційно-аналітичого забезпечення у сфері енерго­ефективності.

 

Основними завданнями Департаменту є:

 

готує пропозицій у межах своїх повноважень щодо проведення єдиної державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.
бере участь у межах своїх повноважень у формуванні державної інвестиційної політики.
бере участь у розробленні відповідних державних, галузевих та регіональних програм з питань, що належать до його компетенції.
розробляє у встановленому порядку проекти нормативно-правових та нормативно-технічних актів, що відносяться до компетенції Департаменту.
розробляє та здійснює супровід державної програми щодо розвитку альтернативних джерел енергії.
готує пропозиції щодо збільшення частки альтернативних видів палива у балансі попиту та пропонування енергоносіїв.
узагальнює інформацію про обладнання, що експлуатується у сфері альтернативних джерел енергії, надає пропозицій щодо покращення його експлуатаційних характеристик та організації виробництва нового обладнання.
підтверджує у встановленому порядку належність палива до альтернативного.
розглядає та погоджує у встановленому порядку ін­вестиційні проекти впроваджен­ня енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива, які реалізуються суб’єктами господарювання в рамках пільгового кредитування.
1 сприяє щодо виконанню спільних проектів, які здійснюються відповідно до положень Кіотського протоколу, інвестиційних та інноваційних проектів із запровадження енергоефективних технологій і обладнання, у тому числі щодо будівництва заводів з виробництва альтернативних видів палива.
1 створює базу даних ін­вестиційних проектів впроваджен­ня енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива, які реалізуються суб’єктами господарювання в рамках пільгового кредитування.
1 здійснює у встановленому порядку кваліфікацію ко­генераційних установок.
1 здійснює аналіз пропозицій центральних та місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання щодо впровадження енергоефективних технологій, обладнання та матеріалів, готує відповідні пропозиції.
1 організовує роботу із ЗМІ щодо публікацій статей з питань державної політики у сфері енергоефективності.
1 організовує роботу веб-сайту НАЕР.
1 здійснює аналітичне забезпечення питань державної політики у сфері енергоефективності.
1 створює базу даних енергоефективних технологій, обладнання та матеріалів.
1 готує доповіді, аналітичні матеріали та інформаційні довідки для керівництва НАЕР.
1 бере участь в організації конференцій, семінарів виставок з питань енергоефективності.
2 організовує роботу щодо створення та подальшої роботи системи інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері енергоефективності.
2 вивчає та поширює міжнародний досвід щодо впровадження енергоефективних технологій, в тому числі на базі альтернативних джерел енергії, обладнання та матеріалів.
2 готує та надає до Мінфіну України пропозиції щодо обсягів фінансування планів НДДКР, необхідних для виконання наукових частин державних програм.
2 організовує роботу Конкурсної комісії з відбору тем до плану НДДКР.
2 формує та здійснює супровід планів виконання НДДКР державних програм відповідно до видатків Державного бюджету України.
2 організовує роботу щодо закупівель послуг з виконання НДДКР відповідно до законодавства України.
2 організовує виконання НДДКР з метою створення новітніх енергоефективних технологій та техніки, аналіз та узагальнення результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, видача рекомендацій з їх використання.
2 організовує виконання державних замовлень в частині виконання НДДКР, спрямованих на створення інноваційних енергоефективних технологій та обладнання.
2 організовує роботу Тендерного комітету НАЕР.
2 розглядає та надає пропозиції до проектів нормативно-правових актів та нормативно-технічних актів, які відносяться до компетенції Департаменту.
3 розглядає в установленому порядку звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, та здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо вирішення порушених у таких зверненнях питань.
3 розробляє поточні і перспективні плани своєї роботи та звітує про їх виконання.
3 здійснює взаємодію з центральними та місцевими органами виконавчої влади з питань, які відносяться до компетенції Департаменту.
3 Департамент здійснює взаємодію з іншими структурними підрозділами НАЕР з питань, що відносяться до його компетенції.

 

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

 

одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів НАЕР, центральних та місцевих органів виконавчої влади документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департаменту завдань.
надавати пропозиції щодо залучення на договірних засадах фахівців різних галузей для вирішення важливих питань діяльності Департаменту та НАЕР.
надавати керівництву НАЕР пропозиції з питань діяльності Департаменту та НАЕР.
за дорученням керівництва НАЕР представляти НАЕР в інших установах, організаціях і підприємствах з питань, які відносяться до його компетенції.
працівники Департаменту мають право брати участь у засіданнях Колегії, дорадчих органах НАЕР, нарадах, які проводяться у НАЕР при розгляді на них питань, що входять до компетенції Департаменту.

 

Департамент відповідно до своїх повноважень має право:

 

Посадові особи Департаменту несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення етики норм поведінки державного службовця.

 

Відповідальність

 

В. Калініченко

 

Заступник директора Департаменту альтернативних джерел енергії та енергоефективних проектів

 

І. Данькевич Заступник Голови НАЕР

 

Погоджено: Перший заступник Голови НАЕР

 

О. Круть

 

В. Григоровський Заступник Голови НАЕР

 

М. Малая В.о. директора Департаменту галузевої,
регіональної та міжнародної політики

 

Директор Департаменту
нормативно-правового забезпечення

 

Джерело:

 

Ю. Шульга

  

Распределение воздуха под полом и вытесняющая вентиляция Почему эти системы не одно и то же. Система сбора коммерческих данны. Заведующий лабораторией Института угля и углехимии СО РАН. Взгляд начальника службы контроля электрической и тепловой энергии АО. Постановление Главы Администрации Челябинской области.

 

Главная >  Инвестиции 

0.0261