Главная >  Инвестиции 

 

Покращення централiзованого водопостачання у м. У 1995 роцi компанiя CH2M HILL вiдкрила офiс фiнансованого АМР США Проекту екологiчної полiтики та технологiї (ЕПТ) в примiщеннi Львiвського водоканалу, i розпочала оцiнку функцiонування водоканалу. Ця оцiнка була скоординована з iншою програмою, пiдтримуваною АМР США, з реформування житлового сектору, а також з дослiдженням львiвської системи водопостачання i каналiзацiї, фiнансованим Датським аґентством охорони довкiлля. Протягом 1996 року офiс Проекту ЕПТ у Львовi був розширений за рахунок українських економiстiв i iнженерiв, i зiбрав iнформацiю щодо iнфраструктури та функцiонування водоканалу. Для одержання додаткової iнформацiї були придбанi i застосованi водомiри, датчики тиску та iнше дослiдницьке обладнання.

 

Мiсто Львiв, розташоване на заходi України, має змогу забезпечувати водопостачання для 800 тисяч своїх мешканцiв лише протягом 6 годин на добу. В серединi 90-х мiсто розробило плани вдосконалення систем водопостачання i каналiзацiї, втiлення яких коштувало б сотнi мiльйонiв доларiв, що було не пiд силу анi мiськiй владi, анi центральному урядовi. У 1995 роцi мiська адмiнiстрацiя та Аґентство мiжнародного розвитку (АМР) США домовилися про спiвробiтництво щодо оцiнки iнституцiйних, юридичних i фiзичних аспектiв системи мiського водопостачання та сприяння малозатратним заходам з полiпшення ситуацiї у сферi водопостачання. Подальшою метою було створення моделi ефективного вдосконалення систем водопостачання для України на основi з'ясування принципiв роботи системи водопостачання Львова i впровадження певних полiпшуючих заходiв як демонстрацiйних проектiв.

 

Результати оцiнки стану Львiвського водоканалу в 1996 роцi показали, що вiн переживає фiнансовi труднощi, i що бiльше 50% його прямих виробничих витрат складає вартiсть електроенерґiї, спожитої для нагнiтання води вiд вiддалених водозаборiв до кiнцевих споживачiв. Аудит енерґоспоживання, проведений 1997 року, визначив кiлька шляхiв зниження енерґоспоживання. АМР США погодилося придбати в 1998 роцi обладнання i технологiї бiльше нiж на 1 млн. доларiв, якi б продемонстрували шляхи значного зменшення вартостi електроенерґiї, покращуючи, таким чином, фiнансову життєздатнiсть пiдприємства водопостачання. Серед заходiв, спрямованих на покращення енерґоефективностi львiвського водоканалу були замiна кiлькох старих насосiв бiльш енерґоефективними, застосування приводу з регульованою швидкiстю обертання на одному з найбiльших насосiв системи, придбання обладнання для внутрiшнього цементування водопровiдних труб для зменшення втрат води i комп'ютерiв для покращення функцiонування водопостачальної системи водоканалу.

 

Як початкова демонстрацiя були визначенi шляхи швидкого i недороговартiсного покращення водопостачання приблизно 35 000 мешканцiв району Пасiчна у Львовi, багато з яких отримували воду менше нiж 3 години на добу. За 6 мiсяцiв CH2M HILL спроектувала i побудувала насосну станцiю, включно iз встановленням 3 енерґоефективних насосiв та допомiжного обладнання, в той час як водоканал завершив будiвництво двох резервуарiв для зберiгання води об'ємом 10 тисяч кубометрiв, здiйснив роботи на будiвельному майданчику i встановив додатковi клапани та з'єднання. Процес подальшого вдосконалення водопостачання району Пасiчна включав встановлення четвертого насоса на станцiї, водомiрiв i нових енерґоефективних насосiв пiдкачки для обслуговування розташованих неподалiк висотних житлових будинкiв.

 

Далi, водоканали мiст Рiвне та Iвано-Франкiвськ спiвпрацюють з компанiєю CH2M HILL, Львiвським водоканалом i Державним проектним iнститутом Дiпрокомунбуд в рамках проекту ЕПТ над застосуванням методiв, використаних у Львовi, для оцiнки ситуацiї у водоканалах цих мiст. На основi цього спiвробiтництва як частина заходiв, запроваджених АМР США з активiзацiї управлiння мiським водопостачанням в Українi, була розроблена iнструкцiя проведення такої самооцiнки для розповсюдження серед основних водоканалiв.

 

Дiяльнiсть Проекту ЕПТ стосовно львiвського водоканалу разом iз заходами, фiнансованими Датським аґентством охорони довкiлля стала в нагодi при визначеннi та розробцi проектiв з удосконалення сектору водопостачання для розгляду можливостей фiнансування Свiтовим Банком та iншими мiжнародними фiнансовими установами.

 

 

Пiд час здiйснення заходiв Проекту ЕПТ на теренi Львiвського водоканалу були визначенi декiлька питань, якi не контролюються водоканалом i якi впливають на його здатнiсть виконувати свої обов'язки. Цi питання стосуються створених державою умов, якi обмежують фiнансову життєздатнiсть i адмiнiстративну автономiю водоканалу. До цих питань було привернуто увагу уряду за допомогою Робочої групи з питань мiського водопостачання i стiчних вод в рамках програми Сприяння сталому розвитковi в Українi в рядi рекомендацiй стосовно (i) податку на прибуток пiдприємств, (i) iнституцiйної реформи галузi водопостачання та (iii) економiчних важелiв i створення Нацiонального фонду довкiлля. Декiлька рекомендацiй згодом були прийнятi або виконанi.

  

Использование древесины для производства энергии в Дании. Oт редактора перевода. Аналіз та оцінки циклу статей за. ЗАТВЕРДЖЕНО. Тарифы дороже чем жизнь.

 

Главная >  Инвестиции 

0.0209