Главная >  Энергосбережение 

 

ПРАХОВНИК А. Ми залежимо від поставок енергоносіїв саме тому, що над­мірно та марно їх споживаємо. Чим більше споживаємо енерго­носіїв, тим більше змушені займатися диверсифікацією.

 

Шановний головуючий! Шановні народні депутати, усі присутні! Як відомо, енергозабезпеченість України наполовину залежить від інших держав. Для багатьох країн світу це не є загрозливим, але це загрозливо для України. Чому? Тому, що Україна, на жаль, має найгірший показник енергоефективності серед усіх індустріальних та особливо постіндустріальних країн світу. Хоча ми маємо показник енергозабезпеченості такий, як країни Центральної Європи, у нас енергоефективність у 2,5 разу гірша порівняно з ними. Наша промислова продукція за показ­ником енергоефективності в 1,5–2 рази гірша, ніж у країнах ЄС. З такою політикою щодо енергоефективності ми приречені на те, щоб наші товари програвали конкурентну боротьбу на світових ринках товарів, а робітники недоотримували плату за свою працю.

 

Звертаю увагу на те, що світова спільнота розробила енергетичну стратегію як рекомендацію на ХХІ сторіччя, у якій наголошується на нерозривності дій у вирішенні трьох взаємо­пов’язаних завдань: енергозабезпечення, енергодоступності та енергоприйнятності.

 

Шановні державні управлінці! Якби ви приділяли стільки уваги енергоефективності, як ви приділяєте її диверсифікації, ми не мали б таких проблем із самою енергоефективністю. Можна зіслатися на те, що зміна технології та промислового обладнання потребує значних капіталовкладень та часу. Це, справді, так. Але, більш глибоко вивчивши це питання, з’ясовуємо, що йому притаманні не тільки технологічні, а й управлінські вади. На остан­ні мало хто звертає увагу, ніби з цим усе гаразд. Але вони є у фінансовій, соціальній, виробничій, адміністративній, юридичній та ринковій сферах діяльності людини. Їх можна повністю уник­нути в разі відповідних управлінських дій. Для цього потрібно значно менше інвестицій і часу, наявність управлінських вад залежить від вас, шановні державні управлінці.

 

Перше. Доцільно створити Національне агентство з ефек­тивного використання енергії та питань змін клімату як централь­ний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом та найвищим підпорядкуванням.

 

Існує концепція побудови енергетичної економіки України з точки зору врахування перешкод, які треба подолати обов’язко­во, та відповідної гармонізації до світових тенденцій. Оскільки я не маю можливості надати зміст концепції, наголошу лише на першочергових діях.

 

Третє. Скоригувати на значне зменшення нічний тариф на електричну енергію для стимулювання впровадження накопичу­вачів тепла на електричній основі для шкіл та лікарень, розташо­ваних у місцевостях, де немає централізованого теплопостачання. Це не буде збитковим ні для виробників, ні для розподільчих компаній, але це буде розв’язанням для суспільства соціальної проблеми.

 

Друге. Терміново напрацювати та прийняти закон про коор­динаційний облік енергії, яким заборонити реалізацію енергії без відповідного обліку.

 

П’яте. Прийняти постанову Кабінету Міністрів щодо обов’яз­кового проходження підвищення кваліфікації з питань енерго­ефективності для службовців та працівників промисловості, які мають справу з енергетичними ресурсами та енерго­використанням.

 

Четверте. Привести управлінські рішення щодо нормування втрат в електричних мережах України до технологічно можливих. Насамперед треба зробити повне незалежне енергетичне обсте­ження мереж усіх обленерго.

 

Дякую за увагу.

 

Шосте. Провести широке обговорення питань щодо фор­мування політики енергозбереження. Для цього залучити громад­ську неурядову організацію Науково-технічну спілку енергетиків та електротехніків України, якій уже виповнилося 125 років.

  

Что показали энергетическиеобследования территорий. Об окупаемости солнечноготеплоснабжения. Объединение Электросвет. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10. ОРГРЭС.

 

Главная >  Энергосбережение 

0.0218