Главная >  Энергосбережение 

 

Остаточний варіант схеми поверненнякоштів для централізованої системитеплопостачання. В рамках проекту Пом'якшення зміниклімату в Україні шляхом підвищенняенергоефективності систем централізованоготеплопостачання (пілотнийпроект в м. Рівне) ,який здійснюється за підтримки Глобальногоекологічного фонду (ГЕФ), Програма розвитку00Н (ПРООН), як його організація-виконавець,розпочинає діяльність, націлену настворення муніципальної енергосервісноїкомпанії (ЕСКО). Планується, що ЕСКОпрацюватиме як фінансово-інвестиційна, інжинірингово-консалтинговата проектно-монтажна організація, тобтовиконуватиме цілий комплекс юридичних,нормативно-правових, організаційних, фінансово-економічнихта технічних проблем, пов'язаних ззабезпеченням життєдіяльностіенергетичних служб підприємства.

 

Вступ

 

На даному етапі, в рамках пілотногопроекту, у місті Рівне реалізуєтьсядемонстраційний проект, який проводиться взоні діяльності котельні по вул. Кн.Володимира, 7 В рамках даного проектупланується реконструкція згаданої котельніз переводом її у режим ТЕЦ (тепло-електроцентралі) з сумісним виробництвомтеплової та електричної енергії. Для реалізаціїпроекту у 2003 році планується провести рядтендерів щодо централізованої системитеплопостачання (нареконструкцію котлів, реконструкціюсистеми автоматики та безпеки регулюваннякотлоагрегатів, на загальну автоматизаціюта диспетчеризацію ТЕЦ, на реконструкціюгазопальникових пристроїв, на частотнерегулювання тягодутьєвих машин і мережевихнасосів, на прокладку магістральнихтрубопроводів, на реконструкцію ЦТП таоблаштування необхідної кількості ІТП, наенергозберігаючі заходи на конкретних об'єктах)на загальну суму близько 6 млн.грн. Планвиконання першочергових завдань з реалізаціїданого проекту затверджений Рівненським міськимголовою та Рівненською обласною державноюадміністрацією.

 

Робота американських ЕСКО організованапід ключ , - тобто від пошуку замовникаі джерел фінансування до налагодженняустаткування і відстеження технологічногопроцесу. При цьому, існуючі в США ЕСКОявляють собою, як правило, організації, щоскладаються з декількох висококваліфікованихфахівців-експертів, що мають великийпрактичний досвід роботи в обраномунапрямку. Основна їхня задача - обґрунтуватиі гарантувати одержання прибутку всімучасникам проекту - промисловим підприємствамі будівельно-монтажним організаціям,юридичним конторам і комерційним банкам,посередникам і виконавцям. Але, самеголовне для України сьогодні полягає в тім,що підприємство-замовник узагалі невкладає початкових засобів на виконанняпроекту - ні на закупівлю і монтажустаткування, ні на відстеження технологічногопроцесу, ні на юридичне забезпеченняпроекту. Усе це забезпечує ЕСКО в обмін направо розпоряджатися обговореною заздалегідьчасткою засобів, що утворяться в замовникав результаті проведених ЕСКО енергозберігаючихзаходів. Саме такий підхід приноситьпозитивні результати.

 

Успішна реалізація даного проектудасть можливість реалізувати подібніпроекти по всій території України, поширитита транслювати набутий досвід діяльностіна інші регіони, області та райони українськоїдержави.

 

Фінансування робіт за данимитендерами буде здійснюватись черезенергосервісну компанію, яка повиннаналагодити чіткий механізм повернення інвестованихкоштів з метою їх реінвестування уенергозберігаючі заходи.

 

Розділ І

 

Тому, визначення найбільшоптимального (надійного) варіантуповернення коштів від централізованоїсистеми теплопостачання (ЦСТ), яка б булавигідна для замовника та виконавця робіт, –це основна передумова успішної реалізаціїперспективних енергозберігаючих проектів,як на території міста Рівне, так і інших регіонів.

 

Повернення коштів від централізованоїсистеми теплопостачання буде здійснюватисьза безпосередньої участі таких сторін:

 

Учасники схеми.

 

· Енергосервіснакомпанія (ЕСКО);

 

· Енергогенеруючепідприємство;

 

В якості енергогенеруючого підприємствавиступає комунальне підприємство (ТЕЦ), щоздійснює сумісне виробництво електричноїта теплової енергії (когенерацію). У процесіреконструкції даного об'єкту активнуучасть у сфері фінансової та консультаційноїпідтримки приймала енергосервісна компанія.

 

· Муніципалітет.

 

РозділІІ

 

За даним варіантом поверненнякоштів відбувається через активну участьмуніципалітету міста Рівне у якостіосновного споживача послуг та продукціїЕСКО. Тобто, об’єкти, що мають муніципальнепідпорядкування виступають у якостіосновних споживачів, які оплачують послугиенергосервісної компанії.

 

За даною схемою планується активна фінансово-інвестиційна,консультаційна та організаційно-управлінськаучасть ЕСКО у реконструкціїтеплогенеруючих потужностей у місті Рівне,з впровадженням комплексу енергозберігаючихзаходів, які на початковому етапі локалізуютьсяна, окремо взятій районній котельні (по вул.Кн. Володимира, 7 , та реалізуються черезвпровадження когенерації на даному об'єкті,з подальшим переводом її в режим ТЕЦ (сумісневиробництво електричної та теплової енергії)та будівництво нових і реконструкція існуючихтеплових мереж.

 

Енергозберігаючізаходи.

 

РозділІІІ

 

З виходом котельні на проектніпотужності передбачається зменшенняексплуатаційних витрат через закриттяокремих котелень або переведення їх в режимаварійно-пікових. Це має призвести доекономії в першу чергу енергетичнихресурсів, які раніше нераціональновитрачались через позанормативне (надзвичайномале 10-40%) завантаження теплогенераційнихпотужностей (багатокотелень з стабільно низьким навантаженням),що призводило до низького ККД їх роботи. В цілому,по проекту планується досягти ефекту відмасштабу (зниження витрат на одиницюпродукції за рахунок концентрації таукрупнення виробничих потужностей) тазначно зменшити викиди парникових газів уатмосферу. Крім того, в межах області з'явитьсявсе ще надто слабке, але все ж такиальтернативне джерело електроенергії неатомного походження.

 

Оскільки, ТЕЦ є виробником ліквіднихвидів продукції (теплової та електричноїенергії), то механізм повернення коштівЕСКО може бути реалізований через передачуу її власність частини даної продукції уякості компенсації за понесені інвестиційнівитрати.

 

Змістсхеми та механізм її дії.

 

Оскільки, електроенергія - це товар,який є надзвичайно ліквідним на ринку, товже існують попередні домовленості міжвиконавчим комітетом міської ради, мерієюміста про готовність об'єктів, фінансуваннякомунальних потреб яких здійснюється з міськогобюджету, купувати у ЕСКО електричну енергію.

 

Так, виходячи із проектної потужностіТЕЦ щодо виробництва електричної енергії, підприємствомає надлишок даного виду енергоресурсу (навітьпри використанні електроенергії не тількидля потреб ТЕЦ, а й для всіх теплогенеруючихоб'єктів міста Рівне). Планується, що цейнадлишок буде переданий енергосервіснійкомпанії як плата за її інвестиційнізусилля.

 

З економічної точки зору поставкиелектроенергії даним об'єктам віденергосервісної компаніїбудуть значно вигіднішими, адже ЕСКО самостійнозможе встановлювати ціну на даний виденергоресурсу, виходячи із норм чинногозаконодавства України, власних фінансовихінтересів, отриманих дозволів та ліцензій,особливостей кон'юнктурита пропозиції даного енергоресурсу наринку.

 

Слід зазначити, що об'єкти бюджетноїсфери на даний момент стовідсотковооплачують свої комунальні платежі затеплову енергію. Відповідно, з високою ймовірністюможна розраховувати, що аналогічним чиномними буде здійснюватись оплата і заелектроенергію.

 

Ризикита їх ліквідація за даною схемою.

 

РозділIV

 

Таким чином, у договірних відносинахслід передбачити диференційовану ціну напередану ЕСКО від енергогенеруючого підприємстваелектроенергію. Тобто, повинні бути чітковизначені розцінки на електроенергію, якапередається у певний часовий інтервал.

 

При використанні даної схемиповернення коштів слід враховуватиособливості такого товару як електроенергія.В першу чергу, його мінімальна здатність донакопичення без додаткових засобів таустаткування (наприклад акумуляторів). Крімтого, це товар, для якого характерним єзначна диференціація споживання, взалежності від конкретного часового інтервалу(години пік, мінімум споживання у нічний час).

 

За умови комплексного підходу таданого варіанту повернення коштів, тобто,коли буде передбачений обсяг і розмірпоставки енергоресурсів в конкретномудобовому інтервалі, у енергогенеруючого підприємстваз'являться економічні стимули до зниженнясобівартості виробництва електричноїенергії. Оскільки обсяг фіксується внатуральних показниках (кВт-год), то чимменше витрат буде понесено на 1 кВт-год тимкращими будуть фінансово-економічніпоказники діяльності комунального підприємства.

 

Крім того, завчасно та в договірнійформі повинні бути передбачені розмірипоставок електроенергії за певний періодта в конкретний добовий проміжок часу. Цідоговори повинні укладатися задовго допочатку самих поставок енергоресурсу (за 2-3місяці до настання договірних відносин). Церобиться для того, щоб ЕСКО мало можливістьпровести переговори та досягнути певнихпопередніх домовленостей і заключити зпотенційними клієнтами ЕСКО договори напоставку електроенергії, обумовити в нихмеханізм оплати та фінансування послугенергосервісної компанії.

 

 

Таким чином, використовуючи подібнусхему, ЕСКО не тільки здійснює поверненнявласних фінансових ресурсів, але й стимулюєіншого суб'єкта ринку впроваджуватиенергозберігаючі заходи, з метою зниженнявласної собівартості. Для цьогоенергогенеруюче підприємство може зновускористатися послугами енергосервісноїкомпанії.

  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРА. Описание. Системы управления насоснымиагрегатами. Глобальные проблемы. Метан как сырье.

 

Главная >  Энергосбережение 

0.011