Главная >  Энергосбережение 

 

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПРО РЕГУЛЮВАННЯ ОБСЯГУ АНТРОПОГЕННИХ ВИКИДІВТА ПОГЛИНАННЯ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ. ТА ПОГЛИНАННЯ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

 

ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ОБСЯГУ АНТРОПОГЕННИХ ВИКИДІВ

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Розділ I

 

Положення цього Закону поширюються на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців незалежно від форм власності та видів діяльності, які здійснюють антропогенні викиди парникових газів, охорону та поліпшення якості поглиначів парникових газів, крім тих, які регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар.

 

Цей Закон визначає правові та організаційні основи запобігання і пом’якшення наслідків зміни клімату і спрямований на виконання зобов'язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

 

Стаття Визначення основних термінів

 

еквівалент двоокису вуглецю - показник екологічної ефективності, що розраховується у тоннах відповідно до потенціалів глобального потепління;

 

антропогенні викиди парникових газів – означають емісію парникових газів і/або їх прекурсорів в атмосферу над конкретним районом і за конкретний період часу;

 

національний кадастр антропогенних викидів та поглинання парникових газів – щорічний звіт про антропогенні викиди та поглинання парникових газів;

 

національний електронний реєстр антропогенних викидів та поглинання парникових газів - система обліку одиниць встановлених кількостей та руху прав власності на них;

 

одиниця встановленої кількості викидів парникових газів – одиниця, яка визначається зобов’язаннями країни, і дорівнює одній метричній тонні двоокису вуглецю або встановленій кількості другого парникового газу, вираженого еквівалентом двоокису вуглецю з урахуванням потенціалу глобального потепління відповідного парникового газу;

 

національна система оцінки антропогенних викидів та поглинання парникових газів - система спостереження, збирання, оброблення, передачі і збереження інформації, необхідної для оцінки антропогенних викидів та поглинання парникових газів;

 

одиниця сертифікованого скорочення викидів парникових газів - одиниця, яка створюється відповідно до статті 12 Кіотського протоколу, і дорівнює одній метричній тонні двоокису вуглецю або встановленій кількості другого парникового газу, вираженого еквівалентом двоокису вуглецю з урахуванням потенціалу глобального потепління відповідного парникового газу;

 

одиниця поглинання парникових газів - одиниця, яка створюється відповідно до статті 3 Кіотського протоколу і дорівнює одній метричній тонні еквіваленту двоокису вуглецю;

 

парникові гази – визначені у Додатку А Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату і означають такі газоподібні складові атмосфери - як природного, так і антропогенного походження, - які поглинають і перевипромінюють інфрачервоне випромінювання;

 

одиниця скорочення викидів парникових газів – одиниця, яка визначається в результаті реалізації проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів парникових газів або на збільшення абсорбції поглиначами парникових газів, за умовами, визначеними статтею 6 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

 

проект спільного впровадження - проект, який передбачає скорочення антропогенних викидів парникових газів та/або збільшення поглинання парникових газів на доповнення до того обсягу, який міг бути досягнутий в іншому випадку, і виконується відповідно до статті 6 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

 

потенціал глобального потепління – коефіцієнт, який відображає властивість впливати на глобальне потепління однієї одиниці маси певного парникового газу відносно відповідної одиниці двоокису вуглецю за період часу;

 

Всі інші терміни, які застосовуються у цьому законі, вживаються у розумінні Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та рішень Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 

цільові екологічні (зелені) інвестиції – інвестування отриманих коштів від продажу одиниць встановленої кількості та коштів від збору за забруднення навколишнього природного середовища антропогенними викидами парникових газів виключно для проектів, програм та заходів, за результатами реалізації яких зменшуються обсяги викидів парникових газів або інші види забруднення навколишнього природного середовища.

 

Законодавство України у сфері регулювання обсягу антропогенних викидів та поглинання парникових газів базується на Конституції України та складається з цього Закону, Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про охорону атмосферного повітря” і інших нормативно-правових актів.

 

Стаття Законодавство у сфері регулювання обсягу антропогенних викиди та поглинання парникових газів

 

Основними принципами скорочення обсягу антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів є:

 

Стаття Основні принципи скорочення обсягу антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів

 

забезпечення сталого розвитку України;

 

зведення до мінімуму несприятливих соціальних, екологічних та економічних наслідків від антропогенних викидів парникових газів;

 

забезпечення державного регулювання діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у частині скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів;

 

створення стимулюючих умов для здійснення підприємницької діяльності у сфері впровадження нових екологічно-ефективних технологій і досягнень, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів;

 

формування та реалізація відповідно до національних умов державної політики та заходів, визначених у статті 2 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

 

наукова обґрунтованість, системність і комплексність підходу до скорочення обсягу антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів;

 

використання ринкових відносин і конкуренції як одного з основних інструментів стимулювання екологічної ефективності;

 

нормування антропогенних викидів парникових газів з урахуванням економічної доцільності, рівня технологічних процесів, технічного стану обладнання та устаткування у поєднанні з ринковими механізмами скорочень антропогенних викидів парникових газів, спрямовані на забезпечення економічного зростання і стимулювання застосування нових технологій і інновацій;

 

Стаття Об'єкти регулювання обсягу антропогенних викидів парникових газів

 

забезпечення економічної привабливості інвестицій, спрямованих на підвищення екологічної ефективності і скорочення антропогенних викидів парникових газів.

 

одиниці встановленої кількості викидів парникових газів для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на території України, які дозволяється викинути в атмосферне повітря протягом визначеного періоду;

 

Об'єктами регулювання обсягу антропогенних викидів парникових газів є:

 

одиниці скорочення викидів парникових газів досягнуті у результаті спільного виконання проектів, спрямованих на зменшення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями за участі інших країн, які є Сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, та резидентів цих Сторін.

 

одиниці сертифікованого скорочення викидів парникових газів для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на території України, які дозволяється викинути в атмосферне повітря протягом визначеного періоду;

 

Суб'єктами регулювання обсягів антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів є:

 

Стаття Суб'єкти регулювання обсягів антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів

 

юридичні особи та фізичні особи-підприємці незалежно від форм власності та видів діяльності, які здійснюють на території України і у межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони антропогенні викиди, аерозоль або прекурсор парникового газу або поглинають парникові гази, аерозоль чи прекурсор парникових газів з атмосферного повітря;

 

центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, до повноважень яких належать питання регулювання обсягів антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів;

 

юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які передають та отримують одиниці антропогенних викидів парникових газів;

 

юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які здійснюють торгівлю одиницями встановленої кількості викидів парникових газів;

 

Розділ II

 

резиденти, уповноважені країнами, які є Сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що мають намір та беруть участь у торгівлі одиницями встановленої кількості антропогенних викидів парникових газів, обміні одиницями скорочення викидів у спосіб, визначений Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 

СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ОБСЯГУ антропогенних викидів тапоглинання парникових газів

 

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У

 

Державне управління у сфері регулювання обсягу антропогенних викидів та поглинання парникових газів здійснюють:

 

Стаття Державне управління у сфері регулювання обсягу антропогенних викидів та поглинання парникових газів

 

центральний орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища;

 

Кабінет Міністрів України;

 

інші центральні органи виконавчої влади та Національна академія наук України.

 

центральний орган виконавчої влади з питань виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

 

Кабінет Міністрів України у сфері регулювання антропогенних викидів та поглинання парникових газів:

 

Стаття Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері регулювання обсягу антропогенних викидів та поглинання парникових газів

 

встановлює:

 

забезпечує реалізацію політики держави у сферівиконання зобов'язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

 

порядок розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів згідно з Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

 

порядок функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та поглинання парникових газів;

 

національний план заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату;

 

порядок ведення Національного електронного реєстру антропогенних викидів та поглинання парникових газів;

 

порядок видачі дозволів на антропогенні викиди парникових газів;

 

національний план розподілу дозволів на антропогенні викиди парникових газів;

 

умови та порядок здійснення торгівлі одиницями встановленої кількості викидів парникових газів, передачі або отримання одиниць встановленої кількості викидів парникових газів, одиниць скорочення викидів, одиниць сертифікованого скорочення викидів та одиниць поглинання парникових газів;

 

порядок державного обліку об'єктів, які здійснюють антропогенні викиди та поглинання парникових газів;

 

порядок отримання та використання коштів, які надходитимуть від торгівлі одиницями встановленої кількості викидів парникових газів, одиницями скорочення викидів парникових газів, збору за забруднення навколишнього природного середовища антропогенними викидами парникових газів, що зараховуються до Державного бюджету;

 

систему контролю за ціноутворенням під час торгівлі антропогенними викидами парникових газів, строки здійснення розрахунків за передані або отримані одиниці встановленої кількості викидів парникових газів, відповідальність за порушення у цій сфері;

 

порядок розгляду, схвалення та здійснення проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період дії зобов’язань Сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату з 2008 по 2012 роки;

 

порядок передачі частин встановленої кількості антропогенних викидів парникових газів Сторонам Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату на період дії їх зобов’язань з 2008 по 2012 роки;

 

Стаття Компетенція центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища

 

порядок здійснення державного контролю за антропогенними викидами парникових газів.

 

розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики з проблеми глобальної зміни клімату, скорочення антропогенних викидів парникових газів та збільшення поглинання парникових газів, пом’якшення наслідків зміни клімату;

 

До компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища і його органів на місцях належить:

 

організація та координація міжнародного співробітництва з питань зміни клімату;

 

координація заходів щодо виконання зобов'язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату,Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та рішень їх керівних органів;

 

визначення критеріїв відбору проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів;

 

забезпечення функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та поглинання парникових газів;

 

проведення нормування у сфері регулювання обсягу антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів;

 

видача дозволів на антропогенні викиди парникових газів;

 

Стаття Компетенція центрального органу виконавчої влади з питань виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенціїООН про зміну клімату

 

здійснення державного контролю за виконанням проектів зі скорочення викидів парникових газів, результати яких впливають на обсяги встановлених кількостей України.

 

розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної інвестиційної політики у сфері охорони навколишнього природного середовищата державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату;

 

До компетенції центрального органу виконавчої влади з питань виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату належить:

 

організація проведення національної системи оцінки антропогенних викидів та поглинання парникових газів;

 

розроблення комплексних заходів щодо пом'якшення наслідків зміни клімату шляхом обмеження антропогенних викидів та збільшення обсягів поглинання парникових газів;

 

ведення Національного електронного реєстру антропогенних викидів та поглинання парникових газів;

 

підготовка та ведення національних кадастрів антропогенних викидів та поглинання парникових газів, національних повідомлень з питань зміни клімату;

 

організація взаємодії з системою Міжнародної торгівлі викидами;

 

участь у діях, які призводять до накопичення, передачі або отримання одиниць скорочення викидів, визначених у результаті реалізації проектів спільного впровадження відповідно до Кіотського протоколу до Рамкової конвенціїООН про зміну клімату;

 

формування бази даних проектів спільного впровадження, організація проведення їх експертизи та моніторингу;

 

участь у підготовці міжнародних договорів, внесення пропозицій щодо їх укладення та денонсації, укладання в межах своїх повноважень таких договорів з метою забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України з питань зміни клімату;

 

уповноваження суб’єктів регулювання здійснювати інвестиційні проекти зі скорочення викидів парникових газів, результати яких впливають на обсяги встановлених кількостей України.

 

сприяння залученню інвестицій на фінансування проектів, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища, зменшення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів;

 

Центральні органи виконавчої влади та Національна академія наук України в межах своєї компетенції:

 

Стаття 1 Повноваження інших центральних органів виконавчої влади та Національної академії наук України

 

забезпечують здійснення підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, заходів щодо скорочення антропогенних викидів парникових газів та збільшення поглинання парникових газів, пом’якшення наслідків зміни клімату;

 

забезпечують розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики з проблем глобальної зміни клімату, скорочення антропогенних викидів парникових газів та збільшення поглинання парникових газів, пом’якшення наслідків зміни клімату;

 

беруть участь у міжнародному співробітництві з питань зміни клімату.

 

контролюють діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, під час проведення щорічної національної інвентаризації антропогенних викидів та поглинання парникових газів;

 

НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННИХ ВИКИДІВ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ

 

Розділ IIІ

 

Стаття 1 Нормування антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів

 

ПОГЛИНАННЯ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

 

реалізації єдиної науково-технічної політики у сфері регулювання антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів;

 

Нормування у сфері регулювання обсягу антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів проводить центральний орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища з метою:

 

впровадження і використання сучасних екологічно безпечних технологій, спрямованих на зменшення антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів.

 

встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог, які спрямовані на скорочення антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів;

 

ДОЗВОЛИ НА АНТРОПОГЕННІ ВИКИДИ

 

Розділ IV

 

Стаття 1 Дозволи на антропогенні викиди парникових газів дляюридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 

ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

 

Антропогенні викиди парникових газів в атмосферне повітря можуть здійснюватися юридичними особами та фізичними особами-підприємцями після отримання дозволу, який видається на платній основі центральним органом виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

 

З метою державного регулювання антропогенних викидів парникових газів юридичним особам та фізичним особам-підприємцям видаються дозволи на антропогенні викиди парникових газів.

 

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:

 

Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу приймається протягом 60 календарних днів із дати надходження документів на розгляд.

 

недостовірність даних у документах, поданих для отримання дозволу;

 

порушення вимог щодо оформлення та змісту документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів парникових газів, та/або подання їх у неповному обсязі;

 

Дозвіл анулюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, який його видав у разі:

 

недотримання вимог до технологічних процесів обладнання та споруд щодо охорони навколишнього природного середовища від забруднення парниковими газами протягом строку дії попереднього дозволу;

 

припинення діяльності юридичної особи та фізичної особи-підприємця;

 

подання юридичною особою та фізичною особою-підприємцем заяви про анулювання дозволу;

 

порушень умов, визначених у дозволі.

 

якщо виробничий процес провадження господарської діяльності може призвести до істотних наслідків для здоров’я людей та стану довкілля;

 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЗБИРАННЯ, ОБРОБЛЕННЯ, ПЕРЕДАЧА І ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ОЦІНКИ АНТРОПОГЕННИХ ВИКИДІВ ТА ПОГЛИНАННЯ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

 

Розділ V

 

Національна система оцінки антропогенних викидів та поглинання парникових газів передбачає:

 

Стаття 1 Національна система оцінки антропогенних викидів та поглинання парникових газів

 

узагальнення результатів інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;

 

планування та проведенняюридичними особами та фізичними особами-підприємцями щорічної інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;

 

забезпечення архівного зберігання інформації національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів і матеріалів до нього.

 

складання національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів і контроль за його якістю;

 

Стаття 1 Кадастри антропогенних викидів та поглинання парникових газів

 

Функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та поглинання парникових газів забезпечується центральним органом виконавчої влади з питань виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенціїООН про зміну клімату,інших центральних органів виконавчої влади, а також юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, які здійснюють викиди парникових газів та заходи, спрямовані на поглинання парникових газів.

 

Стаття 1 Облік об'єктів, які здійснюють антропогенні викиди парникових газів

 

Для обліку кількісних, якісних та інших характеристик парникових газів, поглинання парникових газів і контролю за його якістю на підставі даних щорічної інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, проведеної іншими центральними органами виконавчої влади, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, центральним органом виконавчої влади з питань виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ведуться щорічні національні кадастри антропогенних викидів та поглинання парникових газів.

 

Стаття 1 Контроль за викидами парникових газів

 

Облік об'єктів, які здійснюють антропогенні викиди парникових газів, ведеться центральним органом виконавчої влади з питань виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 

Виробничий контроль за антропогенними викидами парникових газів здійснюється юридичними особами та фізичними особами-підприємцями у процесі їх господарської та іншої діяльності, якщо вона призводить до антропогенних викидів парникових газів.

 

Державний контроль за викидами парникових газів здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, його спеціальними підрозділами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Розділ VІ

 

Інші центральні органи виконавчої влади та Національна академія наук здійснюють галузевий контроль за діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, під час їх щорічної інвентаризації антропогенних викидів та поглинання парникових газів.

 

Стаття 1 Економічний механізм забезпечення скорочення обсягів антропогенних викидів парникових газів та збільшення поглинання парникових газів

 

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ АНТРОПОГЕННИХ ВИКИДІВ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ПОГЛИНАННЯ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

 

торгівлю в установленому порядку України з іншими країнами, які є Сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, або уповноваженими цими країнами резидентами, одиницями встановленої кількості викидів парникових газів;

 

Економічний механізм забезпечення скорочення обсягів антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів передбачає:

 

передачу в установленому порядку іншій країні або отримання від неї одиниць скорочення викидів парникових газів, отриманих у результаті здійснених проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів та/або на збільшення поглинання парникових газів, за умов, визначених Кіотським протоколом до Рамкової конвенціїООН про зміну клімату;

 

реалізацію в установленому порядку проектів спільного впровадження юридичними особами та фізичними особами-підприємцями за участі інших країн, які є СторонамиКіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, або уповноваженими цими країнами резидентами, з метою зниження антропогенних викидів та/або збільшення поглинання парникових газів;

 

Стаття 1 Національний електронний реєстр антропогенних викидів та поглинання парникових газів

 

видачу юридичним особам та фізичним особам-підприємцям дозволів на антропогенні викиди парникових газів у навколишнє природне середовище.

 

Стаття 1 Фінансування заходів щодо скорочення антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів

 

Для обліку одиниць встановлених кількостей та руху прав власності на них центральним органом виконавчої влади з питань виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ведеться Національний електронний реєстр антропогенних викидів та поглинання парникових газів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Кошти, отримані від продажу одиниць встановленої кількості викидів парникових газів та від збору за забруднення навколишнього природного середовища антропогенними викидами парникових газів зараховуються до Державного бюджету України та спрямовуються на виконання заходів, за результатами реалізації яких зменшуються обсяги викидів парникових газів. Перелік таких заходів затверджує Кабінет Міністрів України.

 

Фінансування заходів щодо скорочення антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів здійснюється за рахунок Державного бюджету України; коштів, отриманих від продажу одиниць встановленої кількості антропогенних викидів парникових газів, та коштів від збору за забруднення навколишнього природного середовища антропогенними викидами парникових газів; коштів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у тому числі отриманих на здійснення проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів та/або на збільшення поглинання парникових газів; фондів охорони навколишнього природного середовища та інших коштів, незаборонених законодавством.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ АНТРОПОГЕННИХ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

 

Розділ VІІ

 

Особи, винні у:

 

Стаття 2 Відповідальність за порушення законодавства у сфері антропогенних викидів парникових газів

 

здійсненні антропогенних викидів парникових газів без дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища;

 

порушенні прав громадян на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище;

 

недотриманні вимог, визначених дозволом на антропогенні викиди парникових газів;

 

перевищенні антропогенних викидів парникових газів, встановлених у дозволі на викиди;

 

впровадженні відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, нових технічних систем, речовин і матеріалів, а також закупівлі в інших державах та експлуатації технологічного устаткування, транспортних засобів та інших об'єктів, які не відповідають вимогам, встановленим законодавством щодо антропогенних викидів парникових газів;

 

провадженні незаконної діяльності, що негативно впливає на клімат;

 

ненаданні передбаченої законодавством своєчасної, повної та достовірної інформації про викиди та поглинання парникових газів, джерела забруднення, а також приховуванні або перекрученні відомостей про стан викидів та поглинання парникових газів, екологічну обстановку, яка склалася внаслідок викидів парникових газів;

 

невиконанні законних вимог органів, які здійснюють державний контроль за викидами парникових газів;

 

Законами може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень законодавства при антропогенних викидах парникових газів.

 

недотриманні норм екологічної безпеки, державних санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих та впровадженні і використанні сучасних найкращих доступних екологічно безпечних технологій та устаткування, спрямованих на зменшення антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів, - несуть відповідальність згідно з законом.

 

Розділ VIIІ

 

Спори з питань порушення законодавства при антропогенних викидах парникових газів вирішуються у встановленому законом порядку.

 

Стаття 2 Застосування міжнародних договорів

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ОБСЯГУ АНТРОПОГЕННИХ ВИКИДІВ ТА ПОГЛИНАННЯ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

 

Якщо Рамковою конвенцією,Кіотським протоколом до Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату або іншими міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору.

 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері регулювання обсягу антропогенних викидів парникових газів та поглинання парникових газів відповідно до зобов'язань України за Рамковою конвенцією, Кіотським протоколом та законодавства України.

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Розділ IХ

 

Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

 

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, окрім статті 12, яка набирає чинності через тридцять днів з дня його офіційного оприлюднення.

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 

внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

 

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

 

забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

 

 

Президент України В. Ющенко

  

Климат регулируется водой. Виды систем отопления. Новая страница 1. Кто есть кто. Ошибки заказчиков и проектировщи.

 

Главная >  Энергосбережение 

0.0244