Главная >  Энергосбережение 

 

Попередня редакція загального оглядуіснуючої ситуації та необхіднихрегулятивних змін. На сьогоднішній день можнавизначити дві категорії споживачів тепловоїенергії :

 

1.Перехіддо розрахунків за фактичним споживаннямтеплової енергії.

 

До другої категорії слід віднести споживачів,які сплачують за теплову енергію відповіднодо показів лічильника.

 

Допершої категорії відносяться споживачі,які сплачують за теплову енергію не залежновід обсягів її споживання відповідно довстановленого тарифу. До цієї груписпоживачів як правило відносяться житловібудинки.

 

На вирішення даної проблеми Кабінетом міністрівУкраїни було прийнято Постанову “Проконцепцію розвитку житлово-комунальногогосподарства в Україні” від 27 лютого 1995року та Постанову “Про впровадження засобівобліку витрачання і приладів регулюванняспоживання води та теплової енергії у побуті”від 3 липня 1995 року. Даними нормативнимиактами передбачено необхідністьпереходу до розрахунків за фактичневикористання теплової енергії.

 

Необхідністьпереходу всіх споживачів теплової енергіїна систему розрахунків за фактичне спожитетепло є очевидний. Але найбільшою проблемоюв здійсненні реформування системирозрахунків є житлові будинки.

 

Необхідно зазначити, що вартість лічильникатеплової енергії та його встановленнястановить від 7 до 10 тисяч гривень,залучення коштів повинно відбуватисьшляхом введення в тариф (ціну) інвестиційноїскладової. Причому ставка інвестиційноїскладової повинна бути різна для споживачів– мешканців багатоквартирних будинків.Зокрема для тих будинків, які встановили лічильникиза власні кошти ставка інвестиційноїскладової повинна бути значно меншою ніждля тих будинків в яких лічильник будевстановлюватись за коштитеплопостачаючого підприємства або коштивиділені з бюджету.

 

Враховуючи те,що системи комунікацій багатоквартирнихбудинків (внутрішні системи опалення, радіатори,підвальні приміщення, теплові вузли)знаходяться в комунальній власності тапередані в управління житлово-експлуатаційнимпідприємствам (ЖЕК), є реальна можливістьпровести інвентаризацію приміщень та разоміз теплопостачаючим підприємством КТП “Комуненергія”визначити місця розташування вузлів комерційногообліку теплової енергії.

 

Рішення Рівненськоїміської Ради “Про затвердженняПоложення про впровадження приладів облікуспоживання теплової енергії” Данеположення повинно складатись з наступнихрозділів:

 

Зцією метою на місцевому рівні необхідноприйняти наступні регулятивні акти:

 

Розрахунки за спожиту тепловуенергію

 

Порядоквстановлення та експлуатації приладів облікуспоживання теплової енергії.

 

3.1зразки заяв

 

Додатки

 

СпільнеРозпорядження Голови Рівненської обласноїдержавної адміністрації та Рівненського міськогоголови “Про проведення інвентаризаціїсистем опалення будинків”

 

3. типовідоговори.

 

Запровадження стимулів доекономії теплової енергії в бюджетних будівляхдля кінцевих споживачів

 

РозпорядженняГолови Рівненської обласної державної адміністрації “Про введення інвестиційної складовоїдо тарифу на теплову енергію”

 

Тому є необхідність зацікавати керівниківбюджетних установ в проведенні заходівнаправлених на досягнення економії. Економіятеплової енергії, а відповідно і зменшеннявитрат бюджету повинно віддячуватись такійбюджетній установі. Єдиною можливістю зацікаватикерівництво бюджетних установ є збільшеннятієї чи іншої статті кошторису (наприкладна матеріально-технічний розвиток) в розміріне менше 30% від досягнутої економії. З цієюметою необхідно запровадити наступні актинормативного характеру:

 

Як правило кошторис всіхбюджетних організацій затверджуєтьсявиходячи з планових витрат. Планові витратина оплату за спожиту теплову енергіюрозраховуються виходячи з опалювальноїплощі та витрат на опалення за попередніроки. Тому переважна більшість керівниківбюджетних установ байдужеставляться до будь-яких спробзапровадження економії, оскільки досягнутаекономія в одному році призведе тільки дозменшення видатків з бюджету на оплату заспожите тепло, відсутністьекономії залишить таку статтю кошторисабез змін.

 

В рішенні маютьбути перелічені всі бюджетні установи які фінансуютьсяз бюджету. Порядок створення тендерногокомітету та тендерні умови для відборуаудиторів. Порядок проведення аудиту таметодика визначення розрахункового (базового)споживання теплової енергії.

 

Рішення Рівненської міськоїради “Про проведення енергетичногообстеження (аудиту) споживачів тепловоїенергії”.

 

Аналогічні рішення необхідноприйняти і на обласному рівні.

 

Рішення Рівненськоїміської ради “Простимулювання економії теплової енергії вбюджетних установах міста Рівне”.

 

Насьогоднішній момент відсутній будь якийстимул для споживачів тепла якікористуються субсидіями. Це пов’язано в першу чергу з повною відсутністюможливостей для такої економії. Споживач неможе тим чи іншим чином зменшити споживаннятеплової енергії. Єдиною можливістю економіїв останні роки є утеплення віконних рам. Але в той самий час, як одні сім’їутеплюють свої помешкання, інші несанкціоновановстановлюють додаткові радіаторні решітки,що призводить до дисбалансу в опалювальнійсистемі всього будинку. Тому першим крокомдля запровадження стимулювання єпроведення інвентаризації систем опаленняжитлових багатоквартирних будинків міста.Після того як буде проведена така інвентаризація,буде можливим запровадженя граничних розмірівспоживання теплової енергії. Виходячи самез граничних розмірів можливим буде вивестиузагальнюючу величину субсидованогоспоживаня теплової енергії в тих будинках,де встановлено лічильники облікуспоживання теплової енергії.

 

Стимули для домогосподарств, щокористуються субсидіями, до оптомизаціїспоживання тепла та горячої води.

 

Значнолегша ситуація щодо економії гарячої води.З метою створення стимулів для її економіїнеобхідно встановити субсидовані граничнірозміри споживання гарячої води. Звісно, цеможливо тільки за умови встановлення лічильникав кожній квартирі. Лічильники можутьвстановлюватись, як за кошти самих мешканцівтак і за кошти теплопостачального підприємства,водоканалу або міського бюджету. Причомудля мешканців, які встановили лічильник завласні кошти, ставка інвестиційцноїскладової повинна бути меньшою на 50-55%.

 

Цедасть можливість стимулювати споживача додосягнення економії теплової енергії, атакож самостійно проводити енергозберігаючізаходи в своєму помешкані або в ціломубудинку.

 

Спільне Розпорядження Голови Рівненськоїобласної державної адміністрації та Рівненськогоміського голови “Про проведення інвентаризаціїсистем опалення будинків”

 

Тому пропонуєтьсяприйняти наступні нормативні акти:

 

РозпорядженняГолови Рівненської обласної державної адміністрації “Про введення інвестиційної складової дотарифу на гарячу та холодну воду”

 

Рішення Рівненськоїміської ради “Про порядок встановлення,експлуатації та обслуговування побутовихлічильників гарячої та холодної води ”

 

Основні втратитеплової енергії відбуваються під час їївиробництва та транспортування. В першучергу це пов’язано з експлуатацією застарілогообладнання та зносу систем магістральнихтрубопроводів та паропроводів. Іншоюпричиною є недостатній контроль за з бокувиробника теплової енергії за оперативністюпроведення робіт по підвищенню економії тазапобіганню втрат тепла в системах комунікацій.Усунути такі недоліки необхідно за рахунокзапровадження енергмененджсменту (на рівнізаступника генерального директоратеплопостачаючого підприємства). Доосновних обов’язків такої структурноїодиниці в теплопосточаючому підприємствіповинно входити наступне:

 

Стимулювання економіїенергоресурсів працівникамитеплопостачального підприємства.

 

- розробка заходів з мінімізації втрат;

 

- збір та аналіз інформації щодо втраттеплової енергії;

 

- вивчення передового досвіду;

 

- проведення роз’яснювальної роботи середпрацівників підприємства щодо необхідностіекономії;

 

- проведення відбору найбільш здатних донавчання (підвищення кваліфікації) працівниківта направленя їх на відповідні курси, семінари,тренінги;

 

- запровадження на теплопосточаючому підприємствіновітніх технологій;

 

Створення такоїструктурної одиниці на самому підприємствібуде потребувати незначних матеріальнихвитрат.

 

- розробка полоень по економії тепловоїенергії.

 

“Про оголошенняконкурсу на заміщення посаденергомененджерів”

 

З цією метоюнеобхідно прийняти наступні накази по підприємству

 

“Прозатвердження положення про економію енергіїта витрат ” (положеня має бути розробленеенергоменеджером після двох-трьох місячноговивчення технічної ситуації на підприємстві).

 

“Про внесеннядоповнень до штатного розкладу”

 

ЕСКО досить частоприйдеться виконувати замовлення попроведенню енергозберігаючих заходів вбюджетних установах та в багатоквартирнихбудинках з високим рівнем субсидіювання.Оплата за такі роботи буде проводитись зарахунок коштів бюджетів (місцевий,державний). Виникає ймовірність того, що внаслідок відсутності бюджетних коштів фінансуванняробіт або оплата за виконані роботи будепроводитись з значними затримками. Єдинимзахистом майнових інтересів ЕСКО в даному випадку є створеннятимчасових депутатських комісій ззалученням представників обласноїдержавної адміністрації, фінансовихорганів, керівників бюджетних установ.Результати роботи таких комісій повинніоприлюднюватись. Стимулами для створеннятаких комісій є жорсткі умови договорів напроведення енергозберігаючих робіт вчастині застосування санкцій заневиконання обов’язків по оплаті завиконані роботи. З цією метою типовийдоговір на проведення енергозберігаючихзаходів повинен бути погоджений здепутатською комісією по бюджету та фінансам,а також, в разі необхідності пройтизатвердження в міській (обласній) раді.

 

Захист бюджетних статей, атакож гарантії повної сплати рахунків заенергоспоживання бюджетних установ тасубсидій домогосподарств з низькимидоходами.

 

Післяпроведенних енергозберігаючих заходів,зменшиться споживання теплової енергії тагарячої води, що відповідно зменшитьвидатки з бюджету на субсидіювання. Врезультаті в бюджеті залишатьсяневикористані кошти, які можна будеспрямувати на проведення заходів зенергозбереження.

 

Перенаправлення субсидій для фінансуванняенергоефективності.

 

Рішеня Рівненськоїобласної ради “Про енергозбереження”

 

З цією метоюпропонується прийняти загальнообласну тазагальноміську програму зенергозбереженя. Даною програмою необхіднопередбачити комплекс первинних, невідкаднихзаходів з енергозбереження, та передбачитищоквартальні відрахування певних сумкоштів, які залишились в бюджеті невикористаними за рахунок економії напроведення енергозберігаючих заходів.Тому необхідно ініціювати прийняттянаступних програм:

 

Можливий вплив проектів ЕСКО надіючі тарифи на тепло та рівень зборуплатежів.

 

Рішення Рівненськоїміської ради “Про енергозбереження”

 

- собівартість теплової енергіїзменшиться,

 

Безумовно, в результатіпроведення енергозберігаючих заходів якдля теплопосточаючого підприємства так ідля споживачів теплової енергії призведедо наступних результатів:

 

Це може негативновплинути на діяльність теплопосточаючого підприємстваі, в кінцевому результаті, значно зменшитьпакет замовлень для ЕСКО та суттєвоускладнить повернення інвестицій.

 

- загальна суманатходжень в перерахунку на 100% оплату заспожите тепло зменшиться.

 

Допочатку опалювального сезону 2003-2004 рокунеобхідно підписати тарифну угоду між муніципалітетом,обласною державною адміністрацією та КТП “Комуненергія”.За даною угодою необхідно встановитимораторій на зменшення тарифів на тепловуенергію. Більш того, тариф має бути двохрівневий:

 

З метоюнедопущення такого негативного результату,є необхідність запровадження інвестиційноїскладової до тарифу. За рахунок цьоготеплопостачаюче підприємство отримаєдостатню кількість коштів, необхідну дляповернення інвестицій. Причому тариф, затаких умов, стане рентабельним. (На сьогоднішнійдень він є збитковим, оскільки собівартістьодиниці теплової енергії значно вища ніж відпускнаціна на неї).

 

Тарифдругого рівня застосовується в разіперевищення ліміту споживання тепловоїенергії і є більшим ніж тариф першого рівня.Слід зазначити, що тариф збільшується зарахунок збільшення інвестиційної складової.

 

Тарифпершого рівня застосовується в разіспоживання енергії в межах встановленихлімітів.

 

Тому нормативнимактом, який визначить тарифну політику наринку теплової енергії буде РозпорядженняГолови Рівненської обласної державної адміністрації “Про введення інвестиційної складової дотарифу на теплову енергію”. Слід зазначити,що таке рішення повинно пройти експертизу вРегіональному відділенні Антимонопольногокомітету по Рівненській області.

 

Такий підхіддасть можливість спонукати споживачів доекономії теплової енергії

 

Зацікавленість вреалізації проектів ЕСКО та виконання неюробіт є очевидною.

 

8 Отримання таперерозподіл економії.

 

В процесівиконання робіт, спираючись на викладеневище, опрацювавши практику КТП Комуненергія ,“Ей І Ес Рівнеобленерго”, ОВДКП “Рівнеоблводоканал”,ВАТ “Рівнеліфт”, ВАТ “Рівнегаз” зробленонаступний висновок:

 

На сьогоднішній день ми маємонадмірно високі видатки з бюджету на оплатутеплової енергії бюджетним організаціям танадання субсидій, вкрай незадовільнірозрахунки з постачальниками палива,збитковий тариф теплової енергії, високувартість теплової енергії та нераціональнеїї використання.

 

- При наявності приладів комерційногообліку спожитих послуг - близько 97%;

 

Взагальному оплата населенняза спожиті комунальні послуги та витраченуенергію складає :

 

Дані за 2002 рік.

 

-При відсутностіприладів комерційного обліку спожитихпослуг - близько 80% (з врахуванням субсидій).

 

Цезумовлює необхідність застосуванняпринципів розрахунку за фактичнеспоживання теплової енергії, що передбачаєнеобхідність проведення комплексу робіт повстановленню приладів обліку споживаннятеплової енергії в будинках таоблаштування приміщень вузлів облікутеплової енергії.

 

Необхіднозазначити, що наявність лічильника єстимулюючим фактором при визначенніспоживачами пріоритетів витрачання грошей.

 

30грудня 1998 року Розпорядженням міськогоголови було затверджено міську комплекснупрограму енергозбереження на період 1999-2010роки. Дана програма передбачає значне колонапрямків економії енергетичних ресурсів.Серед позитивних положень програми можнавизначити наступні:

 

Найбільшпроблематичною групою споживачів тепловоїенергії є багатоквартирні будинки, приміщеннязагального користування та підвали якихзнаходяться на балансі ЖЕКів, а також,враховуючи високий рівень вандалізму такриміногенної ситуації в спальних районах,вбачається необхідність запровадженнязагальноміської програми зенергозбереження, якою передбачитинормативне регулювання на місцевому рівнікомплексу заходів, їх фінансування повстановленню лічильників.

 

- першочергові заходи з енергозбереження;

 

- наявність аналізу існуючого стану таосновні напрямки енергозбереження;

 

- план впровадження засобів облікувитрачання та регулювання споживання водита теплової енергії по місту Рівне;

 

- план впровадження в побут лічильниківприродного газу по місту Рівне;

 

- відсутність конкретних положень, щодопорядку встановлення вузлів комерційногообліку споживання теплової енергії;

 

Середнедоліків програми слід відзначити наступні:

 

- не пердебачено проведення енергозберігаючихзаходів за рахунок впровадження новітніхтехнологій.

 

- досить мало приділено уваги економіїтеплової енергії в громадських будівлях (дитячісадочки, школи, лікарні ), а також в житловихбудинках, які знаходятья в обслуговуванніЖЕКів;

 

- визначення суми коштів, необхідної дляпроведення встановлення систем комерційногообліку споживання теплової енергії;

 

Необхідновнести доповнення до міської програми зенергозбереження за такими напрямами:

 

- створення енергозберігаючої культуришляхом проведення роз’яснень середнаселення, керівників підприємств, тощо.

 

- визначення джерел фінансування енергозберігаючихзаходів;

 

Для місцевої влади:

 

Запровадженняпроектів ЕСКО дасть можливість отриматинаступні результати:

 

- можливість залучення коштів для проведенняенергозберігаючих заходів за рахунокзменшення видатків на теплову енергію тасубсидіювання,

 

- економія бюжетних коштів,

 

Для постачальниківпалива:

 

- можливість отримання вільних коштів танаправлення їх на інші потреби міста.

 

Теплопостачаючепідприємство:

 

- вчасне отримання коштів за проданіенергоносії теплопосточаючому підприємству.

 

-зменшеннявтрат під час транспортування тепловоїенергії.

 

- економія коштів на виробництвітеплоносія (теплової енергії)

 

-Можливістьконтролю за споживаням теплової енергії

 

-реалізаціїтеплової енергії за рентабельним тарифом, авідповідно отримання прибутку.

 

-зменшеннявартості теплової енергії.

 

Споживачі:

 

Запровадженнявказаних вище нормативних актів значнозменшить ризики ЕСКО та направленні напокращення підприємницького середовища.

 

Інші регулятивні зміни та місцевігарантії

 

Закон “Про комбіноване виробництвотеплової та електричної енергії тавикористання скидного енергопотенціалу”,яким передбачені значні пільги щодо ПДВ таподатку на прибуток, а також ставитьсязавдання Уряду розробити комплекснупрограму розвитку і впровадження когенераційнихтехнологій на період до 2010р. ззастосуванням альтернативних схемзаохочення інвесторів щодо будівництвакогенераційних генеруючих станцій (саметаким інвестором може виступати ЕСКО).Проектом закону «Про внесення змін тадоповненнь до Закону України «Проенергозбереження» передбачаєтьсявстановлення спеціальної 15% ставки податкуна прибуток, що дасть можливість зацікавитипотенційних клієнтів ЕСКО в проведенні ЕЗЗна своїх об’єктах.

 

Найближчимчасом буде прийнято цілий ряд законів поенергозбереженню, а саме :

 

Тому ЕСКО має заручитись місцевимигарантіями стосовно захисту своїх інтересів.Такою гарантією і виступить вже згаданапрограма по енергозбереженню.

 

Проведення правової реформи,введення в дію нового цивільного кодексу,що передбачається з 1 січня 2004 року, дастьможливість значно розширити колозастосування схем забезпечення зобов’язаньта врегулює деякі питання договірноїдисципліни.

 

Враховуючи можливі ризики, зметою недопущення погіршення підприємницькогосередовища, всі регулятивні акти повиннібути середньостроковими , найближчі – 3-5років або довгостроковими – більше 5-тироків. Це унеможливіть або значно утруднитьприйняття інших нормативних актів, які погіршатьможливість повернення інвестицій венергозбереження. Ризик виникнення саметакої ситуації є незначним, оскільки наданний момент всі сторони зацікавлені внеобхідності реалізації інвестиційнихпрограм з енергозбереження.

 

10.Спадкоємність змін.

 

 

ЕСКО, з метою мінімізації ризиківдля себе, повинно організувати громадськіслухання запропонованих регулятивних змін.До громадських слухань необхідно залучитинайбільш активну частину населення – осібвід 20 до 4 В громадських слухання повинніприйняти участь представники комунальноїсфери, в т.ч. теплопосточаючого підприємства,місцевої влади, громадських організацій.

  

Правильный выбор. Как добиться энергоэффективности. Новая страница 1. О программах Глобального Экологического Фонда в области энергоресурсосбережения. В Україні вперше створено концер.

 

Главная >  Энергосбережение 

0.0186