Главная >  Энергосбережение 

 

Технічне завдання на послуги зпідтримки створення енергосервісноїкомпанії. В рамках проекту “Пом’якшення зміни кліматув Україні шляхом підвищенняенергоефективності систем централізованоготеплопостачання (пілотний проект в м. Рівне)”,який здійснюється за підтримки Глобальногоекологічного фонду, Програма розвитку ООНяк його організація-виконавець розпочинаєдіяльність, націлену на створення муніципальноїенергосервісної компанії (ЕСКО). Планується,що ЕСКО працюватиме за договорамиенергоефективного підряду (перфоманс-контрактами)з метою поліпшення ефективностівикористання енергії в системі централізованоготеплопостачання та приєднаних до неї будівлях– громадських, житлових та комерційних.

 

1.Вступ

 

Завдання до виконання

 

Консультаційні послуги потребуються длявиконання необхідного юридичного, фінансовогота організаційного аналізу длязабезпечення створення й діяльності ЕСКО.

 

2. Підготовка установчих документівЕСКО

 

Згідно контракту на надання консультаційнихпослуг з підтримки ЕСКО підрядникпрацюватиме у тісній взаємодії з місцевимменеджером проекту та партнерами проекту вмісті Рівне (муніципалітет, обласна держадміністраціята компанія централізованоготеплопостачання). підрядник має здійснитианаліз правових, фінансових та організаційнихаспектів діяльності ЕСКО та надатирекомендації щодо покращення підприємницькогосередовища діяльності ЕСКО, яке можливодосягти на місцевому рівні. В результаті маєбути надано повне обгрунтування комерційноїдіяльності ЕСКО в існуючому нормативно-правовомуполі з рекомендаціями щодо найбільш доцільнихкроків задля поліпшення існуючих умов діяльності.Мають бути виконані наступні завдання:

 

За погодженням з Державним комітетом зенергозбереження підрядник отримає доступдо типових установчих документів,розроблених для української енергосервісноїкомпанії УкрЕСКО.

 

Підрядник має розробити установчідокументи (статут та установчий договір)для ЕСКО. Діяльність ЕСКО включатимевизначення, розробку, фінансування, реалізаціюта моніторинг проектів підвищенняефективності постачання та споживанняенергії в муніципальній інфраструктурі, атакож надання потенційним клієнтам цілоїнизки послуг, пов’язаних з енергоефективністю.Планується, що еСКО розпочне свою діяльністьяк спільне комунальне підприємство зпредставництвом в ній (безпосереднім чиопосередкованим) обласної адміністрації,міськради та компанії централізованоготеплопостачання. Буде необхідно оцінитизапропонований внесок кожного з засновниківдо статутного фонду ЕСКО. ЕСКО маєрозглядатися як суб’єкт місцевогогосподарства для забезпечення можливостізменшення місцевих податків, отриманняпереважних умов оренди нерухомості та цільовогофінансування з місцевих бюджетів. СтатусЕСКО та положення установчих документівмають давати можливість майбутньоїприватизації.

 

2. Визначення реальних схем поверненнякоштів

 

Результати:
Проект статуту та установчого договору ЕСКО
Остаточна редакція статуту та установчого договору ЕСКО

 

Для житлових будинків варіантиакумулювання та повернення коштів можутьвключати використання різниці в платежахза послуги для населення або введення інвестиційноїскладової до тарифу. Для житлових будинківз великим рівнем субсидіювання за житлово-комунальніпослуги потрібно розглянути можливістьповернення витрат шляхом економіїбюджетних субсидій внаслідок впровадженняенергозберігаючих заходів. Крім того, необхіднорозглянути доцільність різних ролей ЕСКОпо відношенню до різних клієнтів (наприклад,для користувачів громадських чи житловихбудівель ЕСКО може відігравати рольвиконавця послуг та отримувати плату відспоживачів за надані послуги). В рамкахкожної схеми підрядник має передбачити чіткістимули до економії енергії кінцевимиспоживачами. Окремо увагу слід приділитибюджетним клієнтам та домогосподарствам,що користуются субсидіями, щоб зацікавити їхв оптимізації споживання енергії.

 

ЕСКО має працювати як з постачальникамикомунальних послуг, так і з їх споживачами (громадськими,житловими та комерційними будівлями). ЕСКОвпроваджуватиме енергозберігаючі заходи,використовуючи власні, кредитні, бюджетнікошти або фінансування клієнта, таповертатиме вкладені кошти разом із платоюза свої послуги з досягнутої економії енергіїта витрат. Підрядник має визначити реальністьповернення коштів і розробити оптимальнісхеми повернення коштів для всіх типів клієнтівЕСКО, включно з:
централізованою системою теплопостачання;
громадськими будівлями (школи, лікарні, театри, адміністративні будівлі тощо);
житловими будинками (житлові кооперативи, кондомініуми, муніципальні будинки);
комерційними будівлями.

 

Результати:
Попередній варіант схем повернення коштів для централізованої системи теплопостачання та будівель, включно з відповідними ролями і зобов’язаннями
Остаточний варіант схеми повернення коштів для централізованої системи теплопостачання
Остаточний варіант схеми повернення коштів для комерційних будівель
Остаточний варіант схеми повернення коштів для громадських будівель із стимулами для кінцевих споживачів
Остаточний варіант схеми повернення коштів для житлових кооперативів та кондомініумів із стимулами для домогосподарств, що отримують субсидії
Остаточний варіант схеми повернення коштів для муніципального житла з стимулами для домогосподарств, що отримують субсидії

 

В усіх випадках схеми відшкодуваннявитрат мають представляти відповідні зобов’язаннята чітко визначені шляхи повернення коштівдо ЕСКО. Усі схеми мають відповідати діючомузаконодавству України та загальнимнормативним документам, що регулюютьнадання комунальних послуг.

 

Підрядник має визначає ключові ризики в діяльностіеСКО з різними типами клієнтів. Необхіднорозробити відповідні заходи, націлені назменшення ризиків, включно з місцевимигарантіями та регулятивними змінами.Запропоновані заходи мають відповідатизагальним нормам законодавства України таможливостям запровадження таких заходів намісцевому рівні.

 

2. Оцінка ризиків

 

2. Розробка типових договірнихдокументів

 

Результати:
проект переліку ризиків та заходів щодо їх зменшення
Остаточний варіант переліку ризиків
Остаточний варіант заходів із зменшення ризиків, включно з рекомендаціями щодо місцевих гарантій та регулятивних змін

 

Потрібно розглянути інші необхідні дляпакету договірні документи, включаючи,наприклад, угоди про заставу, торгівельнийкредит або лізінг тощо. типова документаціямає розроблятися для кожної категорії клієнтівЕСКО.

 

У відповідності до розроблених схемповернення коштів підрядник має визначитисистему договірних відносин та повнийпакет документів, які ЕСКО має підписуватизі своїми клієнтами (постачальниками таспоживачами послуг, як зазначено у завданні2. для забезпечення успішної реалізаціїенергозберігаючих проектів в рамках діючогозаконодавства України. Як перший крок,необхідно розробити типовий договіренергоефективного підряду для кожноїкатегорії клієнтів, з основним наголосом наумовах фінансування та повернення коштів, атакож на відповідних обов’язках та гарантіяхЕСКО та клієнта. Має бути запропонованооптимальний тип договоруенергоефективного підряду відповідно довизначеної схеми повернення коштів та оцінкиризиків (гарантована економія, розподілекономії тощо).

 

Результати:
Проекти договорів енергоефективного підряду для централізованої системи теплопостачання та будівель
Проекти іншої договірної документації, включаючи угоди про заставу, торгівельний кредит або лізінг тощо
Остаточний варіант типової договірної документації для централізованої системи теплопостачання та комерційних будівель
Остаточний варіант типової договірної документації для громадських будівель
Остаточний варіант типової договірної документації для житлових кооперативів та кондомініумів
Остаточний варіант типової договірної документації для муніципального житла

 

За погодженням з Державним комітетом зенергозбереження підрядник отримає доступдо типових контрактних документів,розроблених для УкрЕСКО.

 

Фінансовий аналіз, виконаний підрядником,має забезпечити здійсненність фінансовихоперацій між еСКО та їх клієнтами, які пов’язаніз підвищенням енергоефективності. Длядосягнення цієї мети в ході аналізу маєбути розроблений дійовий підхід до облікувитрат та економії в бухгалтерській звітностіклієнта еСКО для формування конкретноїекономії від енергозберігаючих заходів.Мають бути детально розглянуті питанняоподаткування за договорамиенергоефективного підряду та його вплив нафактичну економію витрат, отриману еСКО таїї клієнтами. Необхідно визначити існуючіможливості індексації інвестицій для їхзахисту від наслідків інфляції. Підрядникмає детально розробити питання переведенняекономії коштів еСКО та її акціонерам,включно з надходженнями від грантового фінансуванняПРООН в рамках проекту. До розгляду необхідновключити й інші відповідні питання,визначені в ході аналізу.

 

2. Розробка фінансових питань

 

2. Підготовка регулятивних змін

 

Результати:
Попередня редакція аналітичної записки, включаючи процедуру обліку витрат та економії, умови оподаткування та положення стосовно індексації та переведення коштів
Остаточна редакція аналітичної записки щодо визначених та інших відповідних фінансових питань

 

Розроблені регулятивні зміни мають бутиприйнятними до запровадження на місцевомурівні та мають відповідати загальнимположенням законодавства україни. Усі подібнізміни мають узгоджуватися з місцевоювладою та теплопостачальним підприємствомта затверджуватися ними. Там, де можливо, слідпідготувати рекомендації щодо участігромадськості у прийнятті рішень та відповіднихмеханізмів (публічні слухання, тощо).

 

В процесі виконання завдань 2.2-2.5, підрядникмає проаналізувати існуючу ситуацію зточки зору покращення підприємницькогосередовища еСКО, та визначити необхідністьзмін в нормативно-правовому регулюванні,які могли б бути зроблені обласною держадміністрацією,міськрадою та компанією централізованоготеплопостачання. Підрядник має детальнорозглянути такі питання, включаючи, але необмежуючись наступними:
Перехід до розрахунків за фактичним споживанням теплової енергії. Необхідно розглянути деталі системи розрахунків, включно зі сплатою за спожите тепло в багатоквартирних будинках.
Запровадження стимулів до економії теплової енергії в бюджетних будівлях для кінцевих споживачів. Зменшення споживання теплової енергії в будівлях бюджетних організацій не повинно призводити тільки до зменшення лімітів на споживання енергії, а має надавати реальні вигоди користувачам будівель для забезпечення необхідної мотивації до економії.
Стимули для домогосподарств, що користуються субсидіями, до оптимізації споживання тепла та гарячої води. за звичайних умов, родина, що користується субсидіями, сплачує фіксовану частку загального сімейного доходу (20%) за комунальні послуги, а решта суми до сплати покривається за рахунок субсидії. Таким чином, відсутні стимули зменшувати фактичне споживання енергії. Необхідно розглянути можливі кроки для створення таких стимулів, наприклад, встановлення лічильників гарячої води та обмеження нормативними величинами субсидованого споживання тепла.
Стимулювання економії енергоресурсів працівниками теплопостачального підприємства. Беручи до уваги той факт, що економія від запровадження енергозберігаючих заходів є чутливою до умов експлуатації, потрібно розробити рекомендації щодо системи енергоменеджменту та відповідної мотивації всередині підприємства. Такі рекомендації можуть бути сформульовані у вигляді положення про економію енергії та витрат на теплопостачальному підприємстві.
Захист бюджетних статей, а також гарантії повної сплати рахунків за енрегоспоживання бюджетних установ та субсидій домогосподарствам з низькими доходами. Необхідно досягти достатнього рівня впевненості щодо бюджетних надходжень та видатків, пов’язаних з енергоспоживанням. Зокрема, необхідно повною мірою врахувати можливості, надані новим Бюджетним кодексом.
Перенаправлення субсидій для фінансування енергоефективності. Підвищення ефективності споживання енергії в житлових будинках має результатом зменшення бюджетних видатків на сплату субсидій домогосподарствам. Необхідно розглянути можливість використання сум зекономлених субсидій на запровадження енергозберігаючих заходів, виходячи з діючого бюджетного законодавства та повноважень місцевої влади.
Можливий вплив проектів ЕСКО на діючі тарифи на тепло та рівень збору платежів. Зменшення видатків на пальне, закладених в тарифи на теплову енергію, що досягається завдяки підвищенню ефективності енергопостачання, не повинно призвести до автоматичного зниження тарифу, а має залишити достатній запас для повернення інвестиції. з іншого боку, скорочення обсягів реалізації тепла через підвищення ефективності енергоспоживання може мати наслідком зменшення надходжень при незмінній величині постійної складової витрат на теплопостачання. Таким чином, потрібно розглянути введення таких заходів, як двоставкові тарифи. Необхідно розробити рекомендації щодо місцевої тарифної політики і укладення відповідної тарифної угоди між облдержадміністрацією, міською владою та теплопостачальним підприємством.
Отримання і перерозподіл економії. В більш загальному контексті, потрібен аналіз стосунків між усіма учасниками процесів, пов’язаних з підвищенням енергоефективності (місцева влада, постачальники палива, постачальники послуг, користувачі будівель), з точки зору розподілу та отримання досягнутої економії. Такий інституційний аналіз має надати картину поточної ситуації та стати базою для рекомендацій щодо механізму задоволення різних інтересів.
Інші регулятивні зміни та місцеві гарантії на підтримку схем повернення коштів і зменшення ризиків ЕСКО, як буде визначено в ході аналізу.
Спадкоємність змін. Необхідно визначити можливий механізм забезпечення спадкоємності змін у підприємницькому середовищі для створення достатньо довгострокових гарантій діяльності ЕСКО.

 

2. Підготовка звіту про виконаний аналіз

 

Результати:
Попередня редакція загального огляду існуючої ситуації та необхідних регулятивних змін стосовно питань, перелічених в описі завдання
проекти типових регулятивних актів стосовно визначених питань
Остаточна редакція регулятивних актів

 

Результати:
Детальний зміст та структура звіту
Попередня редакція звіту
Остаточна редакція звіту

 

Користуючись матеріалами, розробленими впроцесі виконання завдань 2.1-2.6, підрядникмає підготувати звіт з метоюрозповсюдження результатів аналізу серед іншихміст України. У звіті мають бути чіткопрописані принципи створення комерційножиттєздатної еСКО, що працює з підриємствами-постачальникамикомунальних послуг, а також з їх клієнтами.Звіт мають супроводжувати усі необхідніматеріали на підтримку створення такоїеСКО. В тексті звіту мають бути поданіосновні висновки та рекомендації відповіднодо тих завдань, про які йшлося вище, аматеріали на підтримку створення еСКО (типовіустановчі документи, договори, проектирегулятивних актів тощо) мають бутипредставлені в додатках до звіту.

 

№ завдання

 

Очікуваний графік надання матеріалів

 

Строк подання

 

Звітний матеріал

 

а) Проект статуту та установчого договору ЕСКО

 

2.1

 

a) 1 місяць після підписання контракту

 

б) Остаточна редакція статуту та установчого договору ЕСКО

 

2.2

 

б) 2 місяці після підписання контракту

 

б) Остаточний варіант схеми повернення коштів для централізованої системи теплопостачання

 

а) Попередній варіант схем повернення коштів для централізованої системи теплопостачання та будівель, включно з відповідними ролями і зобов’язаннями

 

г) Остаточний варіант схеми повернення коштів для громадських будівель із стимулами для кінцевих споживачів

 

в) Остаточний варіант схеми повернення коштів для комерційних будівель

 

е) Остаточний варіант схеми повернення коштів для муніципального житла з стимулами для домогосподарств, що отримують субсидії

 

д) Остаточний варіант схеми повернення коштів для житлових кооперативів та кондомініумів із стимулами для домогосподарств, що отримують субсидії

 

б) 8 тижнів після підписання контракту

 

a) 4 тижні після підписання контракту

 

г) 10 тижнів після підписання контракту

 

в) 8 тижнів після підписання контракту

 

e) 12 тижнів після підписання контракту

 

д) 12 тижнів після підписання контракту

 

а) проект переліку ризиків та заходів щодо їх зменшення

 

2.3

 

в) Остаточний варіант заходів із зменшення ризиків, включно з рекомендаціями щодо місцевих гарантій та регулятивних змін

 

б) Остаточний варіант переліку ризиків

 

в) 8 тижнів після підписання контракту

 

а) 6 тижнів після підписання контракту

 

2.4

 

г) 3 місяці після підписання контракту

 

б) Проекти іншої договірної документації, включаючи угоди про заставу, торгівельний кредит або лізінг тощо

 

а) Проекти договорів енергоефективного підряду для централізованої системи теплопостачання та будівель

 

г) Остаточний варіант типової договірної документації для громадських будівель

 

в) Остаточний варіант типової договірної документації для централізованої системи теплопостачання та комерційних будівель

 

е) Остаточний варіант типової договірної документації для муніципального житла

 

д) Остаточний варіант типової договірної документації для житлових кооперативів та кондомініумів

 

б) 4 тижні після підписання контракту

 

a) 4 тижні після підписання контракту

 

г) 11 тижнів після підписання контракту

 

в) 9 тижнів після підписання контракту

 

е) 3 місяці після підписання контракту

 

д) 3 місяці після підписання контракту

 

а) Попередня редакція аналітичної записки, включаючи процедуру обліку витрат та економією, умови оподаткування та положення стосовно індексації та переведення коштів

 

2.5

 

a) 5 тижнів після підписання контракту

 

б) Остаточна редакція аналітичної записки щодо визначених та інших відповідних фінансових питань

 

2.6

 

б) 12 тижнів після підписання контракту

 

б) проекти типових регулятивних актів стосовно визначених питань

 

а) Попередня редакція загального огляду існуючої ситуації та необхідних регулятивних змін стосовно питань, перелічених в описі завдання

 

a) 8 тижнів після підписання контракту

 

в) Остаточна редакція регулятивних актів

 

в) 4 місяці після підписання контракту

 

б) 3 місяці після підписання контракту

 

а) Детальний зміст та структура звіту

 

2.7

 

в) Остаточна редакція звіту

 

б) Попередня редакція звіту

 

б) 3 місяці після підписання контракту

 

a) 8 тижнів після підписання контракту

 

Кваліфікаційні вимоги

 

в) 4 місяці після підписання контракту

 

Заявка

 

Консультанти, які можуть розглядатися вякості кандидатів на отримання контракту,мають продемонструвати відповідністьнаступним кваліфікаційним вимогам:
Мати висококваліфікований штат постійних співробітників (спеціаліст з юридичних питань та економіст або фінансист з вищою освітою та досвідом роботи в сферах, пов’язаних з ефективним використанням енергії та комунальними послугами), або довести можливість залучення таких спеціалістів за субконтрактом;
Досвід договорів енергоефективного підряду;
Добре знання муніципальної інфраструктури та проблем комунальних послуг;
Принаймні три роки досвіду в сфері ефективності використання енергії;
Досвід в розробці нормативно-правових документів вважатиметься перевагою;
Досвід в започаткуванні нового бізнесу вважатиметься перевагою.

 

Останній строк подачі пропозицій: 24грудня 2002 року

 

Заявка на отримання контракту з підтримкистворення еСКО має містити загальну ціновупропозицію, розрахунок договірної ціни,резюме основного персоналу, що прийматимеучасть в роботах, а також загальний опискомпанії та відповідності квалифікаційнимвимогам, зазначеним у розділі Якщозаявник не в змозі дотриматися очікуваногографіку робіт, або може виконати деякізавдання швидше, до заявки необхідно додатисвій варіант таблиці, наведеної в розділі 3.Коротші терміни виконання робітвраховуватимуться як перевага при розглядізаявок.

 

тел.253-93-63, e-mail: Pavel.Shestopal@un.kiev.ua

 

Додаткова інформація про тендер: ПавлоШестопал (щодо специфікації)

 

 

Пропозиції з повним кошторисом зпозначкою “Тендер, м. Рівне, УКР/01/G31 - EСКО”подавати до Представництва ПРООН в Україніза адресою м. Київ-21, вул. Кловський узвіз, 1,або електронною поштою на адресу , або факсом (8-04 253-26-07.

  

Датское Агентство по Энергии. Кризис экономики или кризис управления. Управление отходами. Новая страница 1.

 

Главная >  Энергосбережение 

0.0209