Главная >  Энергосбережение 

 

Проект. ПОСТАНОВА

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

Київ

 

від 2007 р. №

 

екологічних інвестицій України

 

Про затвердження Положення про Національне агентство

 

Затвердити Положення про Національне агентство екологічних інвестицій України, що додається.

 

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2007 р. № 612 „Про утворення Національного агентства екологічних інвестицій України” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

подати у двохмісячний строк пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією постановою;

 

Міністерству охорони навколишнього природного середовища:

 

Прем’єр-міністр України

 

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

В. ЯНУКОВИЧ

 

від _________ 2007р. № ________

 

постановою Кабінету Міністрів України

 

1.Національне агентство екологічних інвестицій України (далі - Нацекоагентство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони навколишнього природного середовища.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національне агентство екологічних інвестицій України

 

У своїй діяльності Нацекоагентство керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та наказами Міністра охорони навколишнього природного середовища, а також цим Положенням.

 

Нацекоагентство забезпечує реалізацію державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату, стимулювання інвестицій в охорону навколишнього природного середовища.

 

Основними завданнями Нацекоагентства є:

 

Нацекоагентство організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє та подає Міністру охорони навколишнього природного середовища пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

 

створення національної системи оцінки та обліку антропогенних викидів і абсорбції парникових газів та розробка і реалізація заходів, спрямованих на пом’якшення зміни клімату;;

 

підготовка та внесення Міністрові охорони навколишнього природного середовища пропозицій щодо формування державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату, у тому числі виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до неї, стимулювання інвестицій в охорону навколишнього природного середовища, та забезпечення реалізації політики у цій сфері;

 

)розробляє та подає на затвердження Міністрові охорони навколишнього природного середовища заходи щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Нацекоагентства;

 

налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами державної влади, компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань зміни клімату.

 

готує разом з іншими центральними органами виконавчої влади та вносить Міністрові охорони навколишнього природного середовища пропозиції щодо виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до неї;

 

виконує доручення Міністра охорони навколишнього природного середовища відповідно до актів Кабінету Міністрів, що випливають з програми діяльності Кабінету Міністрів України, а також інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів України;

 

розробляє та у встановленому порядку здійснює реалізацію заходів щодо пом'якшення наслідків зміни клімату шляхом обмеження антропогенних викидів парникових газів і захисту та підвищення якості поглиначів і накопичувачів парникових газів;

 

готує та вносить Міністрові охорони навколишнього природного середовища, в межах компетенції, пропозиції щодо формування інвестиційної політики;

 

забезпечує ведення національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів та здійснює архівування документів інвентаризації парникових газів;

 

здійснює щорічну інвентаризацію антропогенних викидів та абсорбції парникових газів та готує звіти з інвентаризації;

 

здійснює, у межах компетенції, нормативно-правове регулювання викидів парникових газів та його методичне забезпечення;

 

забезпечує підготовку національного повідомлення з питань зміни клімату згідно з визначеним графіком;

 

1 забезпечує проведення моніторингу та звітності щодо руху одиниць скорочення та абсорбції викидів;;

 

1 веде національний електронний реєстр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів та забезпечує взаємодію з Міжнародним журналом трансакцій;

 

установленому порядку підготовку нормативно-правових актів з питань зміни клімату, обмеження антропогенних викидів парникових газів і захисту та підвищення якості поглиначів парникових газів;

 

1 вносить Міністрові охорони навколишнього природного середовища пропозиції щодо розроблення законодавчих актів, здійснює в

 

1 використовує в установленому законодавством порядку бюджетні кошти для виконання програм з охорони навколишнього природного середовища, освоєння нових технологій, провадження іншої науково-технічної діяльності з питань зміни клімату;

 

1 реєструє та схвалює проекти спільного впровадження, формує відповідну базу даних, організує проведення їх експертизи та моніторингу;

 

1 бере участь у підготовці міжнародних договорів, готує пропозиції щодо їх укладення та денонсації; укладає в установленому порядку міжнародні договори та забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами з питань зміни клімату;;

 

1 розглядає та схвалює в установленому законодавством порядку проекти як комплекс заходів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів;

 

2 бере участь у міжнародному співробітництві з питань зміни клімату, вивчає, узагальнює та поширює світовий досвід з цих питань;

 

1 здійснює заходи щодо галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень забезпечує виконання Українською Стороною зобов'язань за Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейським Співтовариством та його державами-членами, адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу, виконання інших заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу;

 

2 забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

 

2 здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

 

2 забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

 

2 забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо кадрової роботи та державної служби, організовує підготовку,

 

2 організовує наради, семінари, конференції з питань, віднесених до компетенції Нацекоагентства;

 

2 бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, подає Міністрові охорони навколишнього природного середовища відповідні пропозиції до проекту Державного бюджету України;

 

2 здійснює згідно із законодавством інші функції для виконання покладених на нього завдань.

 

2 подає на розгляд Міністру охорони навколишнього природного середовища пропозиції щодо структури Нацекоагентства;

 

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

Нацекоагентство має право:

 

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

 

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

 

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів;

 

утворювати за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради і робочі групи;

 

за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища видавати разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

 

засновувати друковані засоби масової інформації та здійснювати видавничу діяльність з метою висвітлення питань, віднесених до компетенції Нацекоагентства;

 

Проекти нормативно-правових актів Нацекоагентства підлягають погодженню Міністром охорони навколишнього природного середовища.

 

Нацекоагентство в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

 

У випадках, передбачених законодавством, рішення Нацекоагентства, прийняті в межах компетенції, є обов‘язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

 

Нормативно-правові акти Нацекоагентства підлягають реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

 

Голова має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

 

Нацекоагентство очолює Голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-Міністра України відповідно до пропозиції Міністра охорони навколишнього природного середовища.

 

Голова Нацекоагентства:

 

Пропозиції Прем’єр-міністрові України щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників Голови вносить Міністр охорони навколишнього природного середовища за поданням Голови Нацекоагентство.

 

подає в установленому порядку на погодження Міністру охорони навколишнього природного середовища

 

здійснює керівництво Нацекоагентством та несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та Міністром охорони навколишнього природного середовища за виконання покладених на нього завдань;

 

цілей діяльності Нацекоагентства;

 

план роботи Нацекоагентства на наступний рік і заходи щодо реалізації основних напрямів та стратегічних

 

затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Нацекоагентства;

 

здійснює за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища розподіл обов’язків між своїми заступниками;

 

приймає за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Нацекоагентства;

 

погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Нацекоагентства, та подає відповідні пропозиції Міністру охорони навколишнього природного середовища;

 

призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Нацекоагентства, у тому числі керівників самостійних структурних підрозділів за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища;

 

затверджує статути підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Нацекоагентства, організовує контроль за їх дотриманням;

 

затверджує кошторис витрат для утримання установ, що належать до сфери управління Нацекоагентства, які фінансуються з державного бюджету;

 

укладає та розриває відповідно до законодавства контракти з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Нацекоагентства;

 

здійснює відповідно до законодавства інші повноваження.

 

приймає у встановленому порядку рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником, яких є Нацекоагентство;

 

Склад колегії затверджує Голова Нацекоагентства.

 

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Нацекоагентства, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія у складі Голови Нацекоагентства (голова колегії), його заступників, посадової особи Мінприроди, визначеної Міністром охорони навколишнього природного середовища, керівних працівників Нацекоагентства, керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, а також представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, громадських організацій, науковців та інших осіб за їх згодою.

 

Рішення колегії вводяться в дію наказами Нацекоагентства.

 

Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається Головою.

 

Склад дорадчих і консультативних органів та положення про них затверджує Голова Нацекоагентства.

 

1 Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо визначення основних напрямів діяльності з питань зміни клімату, обговорення найважливіших програм та інших питань може утворювати науково-технічну раду та інші дорадчі і консультативні органи.

 

Структуру Нацекоагентства затверджує Міністр охорони навколишнього природного середовища.

 

1 Граничну чисельність працівників Нацекоагентства затверджує Кабінет Міністрів України.

 

1 Нацекоагентство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

Штатний розпис і кошторис Нацекоагентства затверджує Голова за погодженням з Мінфіном.

  

Украина. Энергосберегающие системы отопле. Изменение климата. Энергия потерь. РУДЬКОВСЬКИЙ М.

 

Главная >  Энергосбережение 

0.0116