Главная >  Потенциал энергии 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. Про затвердження Порядку надання пільгових кредитів для реалізації інвестиційнихпроектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива

 

Постанова від 18 травня 2006 р. № 695 Київ

 

п о с т а н о в л я є

 

На виконання статті 117 Закону України Про Державний бюджет України на 2006 рік ( ) Кабінет Міністрів України

 

Міністерству фінансів розробити та затвердити у місячний строк: за погодженням з Міністерством економіки порядок конкурсного відбору та моніторингу банків, що отримують з державного бюджету кошти для пільгового кредитування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива; примірний договір між головним розпорядником бюджетних коштів за відповідною програмою та банком про виділення коштів здержавного бюджету для пільгового кредитування зазначенихсуб'єктів.

 

Затвердити Порядок надання пільгових кредитів для реалізації інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива, що додається.

 

Інд. 42

 

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2006 р. № 695

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Цей Порядок визначає механізм надання банками суб'єктамгосподарювання пільгових кредитів за рахунок коштів, що передбачаються в державному бюджеті ) (далі - бюджетні кошти) для реалізації інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива (далі - проекти).

 

ПОРЯДОК надання пільгових кредитів для реалізації інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива

 

Головний розпорядник бюджетних коштів (далі - головнийрозпорядник) укладає з кожним банком договір про виділення коштів з державного бюджету для пільгового кредитування.

 

Бюджетні кошти для пільгового кредитування суб'єктівгосподарювання, які реалізують проекти (далі - пільгове кредитування), в межах обсягів, передбачених бюджетним розписом, виділяються банкам, визначеним відповідно до порядку конкурсного відбору та моніторингу банків (далі - банки), затвердженого Мінфіном за погодженням з Мінекономіки, на умовах поворотності, платності, строковості, цільового використання та забезпеченості.

 

Розмір коштів, що виділяються одному банку для пільгового кредитування, не може перевищувати 20 відсотків його статутногокапіталу.

 

У договорі визначаються умови перерахування та повернення коштів до державного бюджету, вид та розмір забезпечення, відсотки за їх використання, відповідальність банку за повернення коштів до державного бюджету.

 

Плата за користування пільговими кредитами встановлюється на рівні, що не перевищує 10 відсотків річних.

 

Плата за використання бюджетних коштів для пільговогокредитування встановлюється на рівні 6 відсотків річних.

 

Відбір проектів проводиться банками відповідно допріоритетних напрямів енергозбереження, що визначаються та затверджуються головним розпорядником з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади, які забезпечують реалізацію державної політики у відповідних галузях економіки, і вимог цього Порядку в межах лімітів, визначених головним розпорядником для кожного банку.

 

Банк не має права стягувати будь-які комісійні, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів.

 

Пільгові кредити надаються для реалізації проектів, вартість яких становить не менш як 100 тис. гривень. Банки запогодженням з головним розпорядником можуть здійснювати кредитування проектів меншої вартості.

 

Відібрані проекти, кредитні договори між банками та суб'єктами господарювання (далі - кредитні договори), попереднійграфік вибірки і повернення коштів банками до державного бюджету банки погоджують з головним розпорядником.

 

1 Повернення коштів банками до державного бюджету, нарахування і сплата відсотків за використання бюджетних коштів для пільгового кредитування здійснюються у порядку, визначеному в договорі про виділення коштів з державного бюджету для пільгового кредитування.

 

Строк надання суб'єктам господарювання пільгових кредитів для реалізації проектів не може перевищувати трьох років. Повернення пільгових кредитів починається через місяць з моменту їх отримання. За погодженням з головним розпорядником строк, з якого починається повернення пільгових кредитів, може бути продовжений до одного року.

 

1 Банк до 20 числа місяця, що передує місяцю, в якому планується перерахування бюджетних коштів, подає головномурозпоряднику реєстр кредитних договорів з їх засвідченими копіями та графік повернення коштів до державного бюджету, на підставі яких укладається додатковий договір між банком та головним розпорядником.

 

1 Відсотки за користування пільговим кредитом нараховуються і сплачуються суб'єктом господарювання відповідно до умов кредитного договору з урахуванням вимог цього Порядку.

 

1 Для забезпечення виконання вимог цього Порядку головний розпорядник може утворити групу управління проектами.

 

Головний розпорядник на підставі додаткового договору, платіжного доручення та реєстру укладених кредитних договорів спрямовує бюджетні кошти із свого реєстраційного рахунка на рахунок банку для їх подальшого використання на пільгове кредитування.

  

ЕвроЭнергоинтеграция вместо ассо. Атомная энергия и окружающая среда. Мировой опыт повышения эффективности работы пароконденсатных систем. Значение энергосбережения вСоединенных Штатах. Законодательная и нормативно-пра.

 

Главная >  Потенциал энергии 

0.0144